Parsja Sjemot 5778

Sjemot/Exodus 1:1-6:1

Het Hebreeuws: soorten, uitspraken en uitholling

De Joden behielden hun eigen taal in Egypte en daarmee ook hun eigen identiteit als volk. Taal als uiting van onze religieuze gevoelens en expressievorm van ons G’dsdienstig erfgoed bleek in de loop der eeuwen mondiaal een bindende kracht, die het volk bijéén heeft gehouden. Voor ons is de hernieuwde belangstelling voor het Hebreeuws als levende taal een enorme impuls gebleken om onze eeuwenoude traditie verder uit te bouwen.

De geschiedenis van het Joodse volk in galoet – diaspora – kan op verschillende wijzen benaderd worden. Een religieus mens zal de geschiedenis bezien vanuit religieuze motieven en perspectieven, waarin G’ds wereldleiding het centrale thema vormt. Na de verwoesting van de Tempel te Jeruzalem in 70 n.d.g.j. stuurde G’d Zijn Israël onder de volkeren, te midden waarvan hun aanhankelijkheid aan de Joodse traditie telkens weer op andere wijze op de proef werd gesteld. Het galoet vormt de uitdaging voor de Bné-Jisraëel om onder wisselende omstandigheden hun standvastigheid en gehechtheid aan de eeuwenoude traditie – we worden in de Tora niet voor niets een hardnekkig volk genoemd – te tonen. Dit is de constante factor in de loop van de Joodse geschiedenis.

Verschillende soorten beproevingen

Daarnaast bestaan er in iedere periode andere omstandigheden, die de aard en de kleur van de beproeving bepalen. Zo heeft het Joodse volk tijden van religieuze of economische onderdrukking gekend, hetgeen in godsdienstige termen de test van armoede genoemd zou kunnen worden. Maar er zijn ook perioden van economische bloei aan te wijzen en tijdvakken van meer religieuze vrijheid. Helaas is deze beproeving van rijkdom in materiële of spirituele zin voor sommige loten aan de Joodse stam fataal gebleken. De vrijheid, gelijkheid en broederschap, die de Joden in Europa grosso modo sinds 1900 te beurt zijn gevallen, zijn hiervan een typisch voorbeeld. De hier de facto vigerende G’dsdienstvrijheid heeft een enorme aantrekkingskracht uitgeoefend op Joden uit alle delen van de wereld. De vrijheid van boekdrukkunst evenzeer. Maar het zou verkeerd zijn te menen, dat deze égalité en fraternité slechts positieve kanten zouden hebben voor de inhoud van de Joodse G’dsdienstbeleving.

Te vaak wordt vergeten, welk een gevaar het Jodendom van de kant van de Aufklärung bedreigde in weerwil van de tolerantie en de goed bedoelde plan­nen van de verlichte geesten. Want hoeveel voordeel in materieel en politiek opzicht de Joden van een ver­wezenlijking van de nieuwe denkbeelden ook mochten verwachten, daartegenover stond, dat het Jodendom door deze ideeën ondermijnd kon worden. En welke rampzalige gevolgen die zouden kunnen hebben, wordt duidelijk als men bedenkt, wat de religie voor deze gemeenschap betekende.

 Betekenis van de godsdienst

De religie was niet alleen de grondwet van iedere Joodse volksgroep, zij vormde tevens haar geestelijke inhoud; het Joodse recht was erop gebaseerd, het dagelijks leven werd erdoor gedragen, normen, waarden en tra­ditie wortelden in haar ideeënwereld; kortom de religie verving in het getto alles wat in andere nationale gemeenschappen de volksgenoten met hechte banden samenbindt en hen een eigen stem­pel opdrukt. Een aantasting van het Joodse geloof zou dus op den duur moeten leiden tot de vernietiging van het gemeenschapsbesef. Met de religieuze conformiteit zou ook de nationale verbondenheid verloren gaan. Dan zou de éénheid van de Joodse groep uit­éénvallen.

Assimilatie van taal en cultuur

Ik zie parallellen tussen de intrede van de Joodse bevolkingsgroep binnen het grotere maatschappelijk geheel en de steeds bredere bekendheid, waarin de Joodse taal zich in het Westen mag verheugen. Ook hier loert het probleem van verschraling en verarming, assimilatie van de taal als het ware.

De intrede van het Hebreeuws – eeuwenlang een typisch Joodse taal – binnen het culturele erfgoed van West-Europa en Amerika, de hernieuwde belangstelling – ook van niet-Joodse zijde – voor het Iwriet, is een ontwikkeling, die enige kanttekening behoeft. Grotere bekendheid met het Hebreeuws juichen wij zonder meer toe. Maar het Hebreeuws is in de Joodse beleving toch iets anders dan het is voor de gemiddelde taalwetenschapper. Voor de Jood is het Hebreeuws de taal, waarin hij of zij de intiemste religieuze gevoelens verwoordt, het is de taal van de nationale saamhorigheid, het is de lesjon haKodesj, een heilige taal, die in vrijwel ieder woord meer uitdrukt dan een wetenschappelijk zuivere vertaling kan weergeven. Oude bronnen maken ons reeds opmerkzaam op dit feit.

De Septuaginta

Na de dood van Alexander de Grote kwamen de Joden onder de heerschappij van de Ptolemeën van Egypte. Ptolomeüs II, wiens vader de Alexandrijnse bibliotheek had gesticht, bemerkte eens, dat in deze bibliotheek de gewijde boeken van alle volkeren aanwezig waren, behalve de Tora van de Joden. Daarop liet hij 72 Joodse Schriftgeleerden de Tora in het Grieks vertalen. De 72 geleerden kwamen tot een eensluidende vertaling, hoewel ze onderling geen contact hadden, hetgeen toch geduid mag worden als een G’ddelijke ingreep. Niettemin verklaart de Midrasj, dat de Griekse Bijbelvertaling even noodlottig was als de dag, waarop het gouden kalf gemaakt werd, omdat de Tora zich niet leent voor vertaling! Het Hebreeuws als heilige taal bevat verwijzingen en vele kabbalistische hints, die in andere talen niet tot uitdrukking komen. Vertaling van de Tora betekende verschraling en uitholling, een slechte imitatie van hetgeen door de Tora-Gever in de Tora-tekst neergelegd was. De vergelijking met het gouden kalf is daarom zo exact; ook het gouden kalf werd niet gezien als afgod in plaats van de levende G’d maar was bedoeld als vervanging en substitutie van de G’ddelijke leiding in de persoon van Mosjé Rabbenoe, de vertolker en vertaler.

Er zijn duidelijke verschillen in de religieuze en taalwetenschappelijke benadering van het Hebreeuws. Voor de taalwetenschapper is de bestudering van de heilige taal een doel op zich, waarin de diepe, religieuze rijkdom van het Hebreeuws – ik breng U slechts de mystieke gematria-getallenleer van ieder woord onder de aandacht – veelal niet aan bod komt.

 Verschillende soorten en uitspraken

Kenmerk van al het leven is verandering. Uit de verschillende perioden in de Joodse geschiedenis zijn allerlei varianten van het Hebreeuws tot ons gekomen, Tenach-Hebreeuws, Misjna-Hebreeuws, middeleeuws Hebreeuws van de grote filosofen, het Hebreeuws van de grote dichters, zoals vastgelegd in de pijoetiem etc. etc.. Veel minder bekend is echter, dat het Hebreeuws ook zeer veel verschillende uitspraken kent. Een oude traditie vermeldt, dat ieder van de 12 stammen oorspronkelijk een eigen uitspraak had, een feit, waarvoor enig bewijs is te vinden in de historie van Tenach. Het is een gevolg van het feit, dat Hebreeuws binnen de Joodse geloofsgemeenschap nooit werkelijk een dode taal is geweest; het was en bleef een levende taal en leven veronderstelt verandering. Binnen de niet-Samaritaanse uitspraken onderscheiden we het Sefardisch, de Asjkenazische uitspraak en de Jemenitische. Binnen het Asjkenazisch bestaan weer verschillen tussen de Westerse en Oosterse varianten, verschillen die wij overigens ook binnen de Sefardische uitspraak aantreffen. Neem het Hebreeuwse woord voor wereld: in het modern-Hebreeuws luidt dit OLAM. In het vooroorlogse Frankfurt werd dit uitgesproken als OULOM. In Amsterdam werd en wordt dit uitgesproken als NGOULOM, omdat de traditionele Asjkenazische Nederlanders de letter ajin als ngajin uitspreken. Maar in Polen werd dit zelfde woord als OILEM uitgesproken. Binnen dit kader mag ook de Litouwse uitspraak niet onvermeld blijven – ook toen al separatist: zij spreken de ‘O’ als ‘É’ uit: ELEM, een uitspraak, die tegenwoordig nog bij o.a. de Lubawitsjer Chassidiem in zwang is. Maar niet alleen de klinkers, ook de medeklinkers verschillen qua uitspraak. Zo zeggen de Portugese Joden aan het einde van de Sjabbat SABOEANG TOB, terwijl men in Israël gewoon SJAWOE’A TOV zegt.

Alle uitspraken zijn traditioneel

Het Jodendom leeft bij gratie van zijn traditie en de vraag is, hoe deze verschillende uitspraken zijn ontstaan. En de meest brandende vraag luidt: welke uitspraak is de juiste? Het verlossende woord in deze werd door Rabbi Mosjé Feinstein (Orach Chajiem III: 5), een leidende halachist uit New York, gesproken. Rav Feinstein begint met de opmerking, dat het waarschijnlijk is, dat alle Joden, toen zij nog in Israël woonden ten tijde van de Eerste Tempel, dezelfde uitspraak hadden. Nadat de Joden over alle landen van de wereld waren verspreid, ontstonden door verschillen in intonatie verschillen in uitspraak, hetgeen een opmerkelijke en gedurfde uitspraak is voor een traditionele decisor als Rav M. Feinstein. Zijn hoofdvraag luidt of de vele verschillende uitspraken, waarvan noodzakelijkerwijs slechts één de juiste is, allen nog onder het hoofdje ‘Heilige Taal’ kunnen vallen. En zijn antwoord op de vraag is al even opmerkelijk: “Iedere erkende en vaste uitspraak, die binnen een bepaalde groepering geaccepteerd is, heet lesjon haKodesj”. Deze benadering heeft binnen het orthodoxe Jodendom verstrekkende consequenties. Het Jodendom leeft bij gratie van zijn traditie, hetgeen impliceert, dat iedere groepering blijft vasthouden aan zijn eigen traditionele uitspraak. Betekent dit nu ook, dat ik als Asjkenazische Jood mijn plicht om iedere Sjabbat de wekelijkse Tora-afdeling te horen voorlezen ook kan vervullen door naar een Sefardische voorlezer te luisteren? Uit de beslissing van Rav M. Feinstein moge blijken dat dit mogelijk is, indien de voorlezer de legitieme uitspraak van de Sefardiem volgt (andere poskiem zijn het overigens niet met Rav Mosje Feinstein eens).

Sefardisch en Asjkenazisch

Verschillende auteurs verklaren de Sefardische uitspraak superieur, omdat de Sjoelchan Aroech (53:12) ervoor waarschuwt, dat iemand, die geen verschil in uitspraak maakt tussen een alef en een ajin niet mag voorgaan in het gebed. Niettemin wijst R. Awraham Löwenstamm, Rabbijn te Emden omstreeks 1800, er in zijn polemisch werk Tseror haChajiem op, dat ook de Asjkenazische uitspraak zijn voordelen heeft, omdat het duidelijker onderscheidt tussen A- en O-klanken en tussen medeklinkers mèt een dageesj (stip) en zonder stip. Hij verzet zich dan ook tegen de aanname van de Sefardische uitspraak in Asjkenazische gemeenten en onderbouwt zijn betoog tevens met het argument, dat het voor iemand, die in het Asjkenazisch is opgevoed, vrijwel onmogelijk is om de Sefardische uitspraak goed onder de knie te krijgen. Als Asjkenaziem de Sefardische uitspraak zouden overnemen zou het resultaat noch vis noch vlees zijn en dit is zeker ongewenst. Het verzet tegen het `Sefardiet’ kreeg in het begin van de 19e eeuw een nog scherpere dimensie, toen de Reformbeweging een duidelijke voorkeur voor de Sefardische uitspraak aan de dag legde.

In andere responsa wordt nog gewezen op de attitude van de leraar van de Chatam Sofeer, Rabbi Nathan Adler (1741 – 1800) uit Frankfort, die beschouwd werd als één van der grootste halachisten uit zijn tijd. Deze halachist stapte op een goed moment inderdaad van de Asjkenazische uitspraak over op de Sefardische. Maar hij was de enige in Frankfort, die dit deed, terwijl alle andere groten uit zijn tijd de Asjkenazische uitspraak bleven volgen. Bovendien wijst één van de leerlingen van Rav N. Adler op het feit, dat hij gedurende 2 tot 3 jaar een Sefardische leraar in huis had, die hem de juiste uitspraak bijbracht.

Slotwoord

Hoe het ook zij: taal en religie lopen zeer zeker dooréén en worden door de orthodoxe Jood beleefd als een onverbrekelijke eenheid. Het Hebreeuws betekent voor ons meer dan alleen een communicatiemiddel. In de Joodse codex, de Sjoelchan Aroech, wordt deze taal als zodanig intrinsieke kedoesja – heiligheid – toegekend, omdat het Hebreeuws het medium van informatieoverdracht tussen G’d en mens is geworden en volgens de Midrasj deze functie al direct na de Beri’a – Schepping – vervulde. Ook Adam sprak Hebreeuws. Het is onze taak te voorkomen, dat ook het Hebreeuws assimileert. Het mag geen gewone taal worden als alle andere talen. Een ware linguïst is niet alleen verantwoordelijk voor het behoud van formeeltechnische linguïstiek; hij wordt geacht ook de inhoudelijke rijkdom en culturele implicaties van de taal aan zijn gehoor over te dragen. Het Hebreeuws biedt zijn beoefenaar juist in dit aspect ongekende mogelijkheden. Veel meer dan andere talen. Het is deze eigenheid van het Hebreeuws, dat in het onderwijs voorop moet staan.

 

 

Reacties zijn gesloten.