COMMISSIE ONDERZOEK RABBINAAL FUNCTIONARIS NIJMEGEN MAAKT CONCLUSIES BEKEND

Op 3 januari 2018 verscheen in De Telegraaf een bericht over de rabbinaal functionaris van de Joodse Gemeente (NIG) Nijmegen, die zich als begeleider in een jeugdkamp in de VS schuldig zou hebben gemaakt aan seksueel misbruik. Dit zou zijn geweest in 2001 en 2002, dus voordat hij werkzaam was in Nijmegen.
Geconfronteerd met dit bericht besloten de besturen van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap (NIK) en de Joodse Gemeente Nijmegen een onderzoek te laten uitvoeren door een onafhankelijke commissie. De commissie werd gevormd door mr. H. Uhlenbroek en mr. E. Rabbie. Opdracht was om te onderzoeken of de melding in het krantenbericht van seksueel grensoverschrijdend gedrag van betrokkene gegrond was en of er sprake was van eventuele andere meldingen omtrent beweerd grensoverschrijdend seksueel gedrag van betrokkene.

De commissie heeft overeenkomstig haar opdracht onderzocht of de beweringen waarop de meldingen betrekking hebben al dan niet gegrond zijn. Haar oordeel of een bewering gegrond is, heeft zij doen afhangen van de vraag of deze, alle relevante omstandigheden in aanmerking genomen, voldoende steun vindt in verklaringen van door haar bevraagde personen en/of andere bronnen. Voor het oordeel of een verklaring aannemelijk te achten is, heeft de commissie als minimaal vereiste gehanteerd dat zij bevestiging vindt in één andere onafhankelijke bron.
De commissie heeft gesprekken gevoerd met verschillende voor het onderzoek relevante personen. Van de gevoerde gesprekken zijn verslagen gemaakt die in hun definitieve vorm door de ondervraagden zijn geaccordeerd. De commissie heeft ook kennisgenomen van schriftelijke documentatie en berichten op internet.

De commissie is op basis van het door haar verrichte onderzoek tot de conclusie gekomen dat de melding dat betrokkene zich schuldig heeft gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag ongegrond is.

De bovenstaande tekst is door de leden van de commissie gefiatteerd.

De voorzitter van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap en de waarnemend voorzitter van de Joodse Gemeente Nijmegen zijn naar aanleiding van de conclusies van de commissie van mening dat de rabbinaal functionaris indertijd niet verwijtbaar
gehandeld heeft en dat er geen belemmeringen zijn voor zijn verdere functioneren als rabbinaal functionaris.
Beide voorzitters spreken hun waardering uit voor de grondigheid en zorgvuldigheid waarmee de commissie haar opdracht heeft uitgevoerd en danken de leden van de commissie voor hun werkzaamheden.

De leden van de Joodse Gemeente Nijmegen zijn vanavond op de hoogte gesteld.

Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap
David J. Goudsmit, voorzitter
NIG Nijmegen
Don K. Santcroos, waarnemend voorzitter

Reacties zijn gesloten.