Dreigingsniveau Joodse gemeenschap substantieel

Het dreigingsniveau voor de Joodse gemeenschap in Nederland is substanti­eel. Dit houdt in dat er een grote dreiging is richting de Joodse gemeenschap. De uitkomst van de index die Bij Leven en Welzijn hanteert, is dit jaar 61.5 op een schaal van 100. Dit is een stij­ging van 2% ten opzichte van het jaar 2016.

Bij Leven en Welzijn (BLEW) is het adviesorgaan ter bescherming van de Joodse gemeenschap in Nederland. Naast fysieke beveiliging, adviseert BLEW gevraagd en ongevraagd over de beveiliging en monitort BLEW incidenten en trends die van invloed (kunnen) zijn op de veiligheid van de Joodse gemeenschap.

Nog meer dan voorheen

BLEW signaleert dat het aantal waargenomen voor­bereidende handelingen bij Joodse instellingen, de nadruk van verschillende jihadistische organisaties op het aanvallen van joden, de wereldwijde stijging van antisemitische incidenten, de groeiende jihadistische dreiging door de val van het IS-kalifaat en de situatie in Israël, leidt tot bedreigingen jegens joden over de gehele wereld die de conclusie rechtvaardigen dat de Joodse gemeen­schap nog meer dan voorheen op zijn hoede moet zijn. Hierbij ligt ook een ver­antwoordelijkheid voor zowel de overheid als de samenleving om de Joodse gemeenschap te beschermen en te steunen.

De analyse van Bij Leven en Welzijn is gebaseerd op handelingen die zijn waargenomen door BLEW in 2017, rapporten van verschillende overheidsinstanties over de veiligheid en het dreigingsniveau in Nederland, rapporten over antisemitisme, aanslagen op Joodse en niet-Joodse doelen in 2017 en het huidige beveiligingsniveau van de Joodse gemeenschap.

Van essentieel belang

In haar rapport stelt Bij Leven en Welzijn dat het van essentieel belang is dat de overheid steunt verleent aan het beveiligen van de Joodse gemeenschap. Het dreigingsniveau in 2013 lag op 76,5, in 2014 op 73,5, in 2015 op 72,8, in 2016 op 60,5 en in 2017 dus op 61,5. Dat het dreigingsniveau van de Joodse gemeenschap de afgelo­pen twee jaar significant lager geweest dan de jaren daarvoor, komt volgens BLEW in grote mate door de grotere veiligheid die dit tot gevolg heeft voor Joodse gemeenschappen. BLEW: “Dit toont het effect aan van de aanwezigheid van de lokale politie en de Koninklijke Marechaussee; BLEW zet dan ook net als vorig jaar in op een nog intensievere en productievere samenwerking in de toekomst.”

Amsterdam Joods Akkoord

In maart 2018 is in de aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen het Amsterdam Joods Akkoord gesloten. Bij de presentatie ervan verklaarden alle aanwezige partijen zich, ook financieel, extra in te zullen zetten voor de beveiligingsinspanningen die de Joodse gemeenschap zich jaarlijks getroost. BLEW: “Wij juichen het Joods Akkoord dat gesloten werd in Amsterdam in maart 2018 toe. Het toont aan dat de verschil­lende partijen die het akkoord ondertekend hebben bereid zijn zich in te zet­ten voor de veiligheid van de Joodse bevolking in Nederland.”

Wij juichen het Joods Akkoord dat gesloten werd in Amsterdam in maart 2018 toe. Het toont aan dat de verschil­lende partijen die het akkoord ondertekend hebben bereid zijn zich in te zet­ten voor de veiligheid van de Joodse bevolking in Nederland.

De ‘BLEW-Index’ is door BLEW ontwikkeld om het dreigingsniveau voor de Joodse gemeenschap kwantitatief te kunnen duiden. De index bestaat uit vijf factoren die de waarschijnlijkheid van een aanslag op de Joodse gemeen­schap in Nederland bepalen en vijf factoren die het risico daarvan bepalen. Aan de hand van de tien factoren komt de index op dit moment in Nederland uit op een substantieel dreigingsniveau van 61.5.

Opvallende ontwikkeling

2017 laat meerdere opvallende ontwikkelingen zien: een stijging van het aantal antisemitische incidenten, de val van het IS-kalifaat en groeiend antisemitisme onder extreem linkse en rechtse groeperingen. Deze ontwikkelingen hebben er mede voor gezorgd dat de waarschijnlijkheid en het risico voor een aanslag op een Joods doelwit in Nederland is gestegen. Bij Leven en Welzijn stelt vast dat de Joodse gemeenschap in Nederland een belangrijk doelwit voor ter­reur en antisemitisme blijft. “Joden krijgen nog steeds veel aandacht in jihadistische propaganda en de wereldwijde stijging van antisemitisme laat zien dat Joden bedreigd worden.”

Joden krijgen nog steeds veel aandacht in jihadistische propaganda en de wereldwijde stijging van antisemitisme laat zien dat Joden bedreigd worden.

Het subjectieve veiligheidsgevoel

BLEW kondigt aan het veiligheidsgevoel bij de Joodse gemeenschap te gaan betrekken in hun analyses omdat het eten van de subjectieve veiligheid van belang is om een goede analyse te maken van het dreigingsniveau. Als voorbeeld citeert BLEW een 40-jarige man die zegt:

Als ik ga bidden word ik beveiligd, als ik naar school ga om mijn kinderen op te halen word ik beveiligd, als ik naar een herdenking ga word ik beveiligd, als ik naar een feestje ga word ik beveiligd. Elk joods aspect uit mijn leven staat onlosmakelijk verbonden met beveiligd worden.

Reacties zijn gesloten.