Tora van de week

Parsja Lech Lecha 5778

Bereesjiet/Genesis 12:1-17:27 De uitverkiezing van Awraham Koning Nimrod, de koning van het Oer der Chaldeeuwen, de geboorteplaats van Awraham, werd door zijn astrologen gewaarschuwd, dat er een groot gevaar dreigde. De sterren voorspelden dat er een jongen geboren zou worden, … Lees verder

Parsja Noach 5778

Bereesjiet/Genesis 6:9-11:32 De betekenis van de regenboog Genesis/Bereesjiet 9:8 e.v.: ‘En G’d zei tot Noach “Mijn boog plaats Ik in de wolk, en hij zal tot teken zijn van het verbond tussen Mij en de aarde. Dan gedenk Ik mijn … Lees verder

Parsja Bereesjiet 5778

Het was in ieder geval geen appelboom “En G’d gebood de mens als volgt: Van alle bomen in deze tuin kunt u vrijelijk eten; van de Boom van Kennis van Goed en Kwaad zult u echter niet eten. Want op … Lees verder

Parsja Ha’azinoe 5778

Dewariem/Deuteronomium 32:1-52 Inleiding Ha’azinoe is één van de tien profetische gezangen die in de loop van de geschiedenis uitgesproken zijn. Het eerste profetische lied werd gecomponeerd door Adam in Gan Eden alwaar hij een danklied voor de Sjabbat zong. Aan … Lees verder

Parsja Nitsawiem-Wajelech 5777

Dewariem/Deuteronomium  29:9-31:30 “En Mosje gebood het volk als volgt: na verloop van zeven jaar, op de bepaalde tijd van het vrijlatingsjaar, op het Loofhuttenfeest, wanneer heel Israël komt, om te verschijnen voor het aangezicht van uw G’d, zult u deze … Lees verder

Parsja Kie Tawo 5777

Dewariem/Deuteronomium  26:1-29:8 DRIE VRAGEN BIJ DE BIKOERIEM Parsjat Ki Tawo begint met de Bikoeriem (eerstelingen). Deze week hebben wij weer eens iets alternatiefs – een Pilpoel (ingewikkelde verhandeling) over deze mitswa (gebod). Drie vragen In de Midrasj staat dat Mosje … Lees verder

Parsja Kie Teetsee 5777

Dewariem/Deuteronomium  21:10-25:19 Jefat To’ar – een hoge moraal in het leger Dat G’d met de zwakken en weerlozen is en zij Zijn speciale bescherming verdienen en krijgen, is een gevleugeld gezegde. De omgang met vrouwelijke gevangenen of burgers laat meestal … Lees verder

Parsja Sjoftiem 5777

Dewariem/Deuteronomium  16:18-21:9 “En de rechters zullen goed onderzoeken en zie, is de getuige een valse getuige, heeft hij valselijk tegen zijn broer getuigd, dan zult gij hem doen zoals hij van plan was zijn broeder te doen. Zo zult gij … Lees verder

Parsja Re-ee 5777

Dewariem/Deuteronomium  11:26-16:17 MAG MEN DE TORA TESTEN INZAKE TSEDAKA? De landbouwgaven nemen een belangrijke plaats in in parsjat Re’ee. De totale religieuze belasting bedraagt ongeveer 20%. Allereerst is daar de Troema Ĝedola. Dit is ongeveer twee procent van de totale … Lees verder

Parsja Ekew 5777

Dewariem/Deuteronomium  7:12-11:25 Bensjen – gemeenschap en individu Dewariem 8:8: “Een land van tarwe en gerst, wijnstokken, vijgen- en granaatappelbomen, een land van olie voortbrengende olijfbomen en van dadelhoning.” Dankbaarheid Nadat ons beloofd is, dat wij in het land Israël ‘aan … Lees verder

Parsja Wa-etchanan 5777

Dewariem/Deuteronomium  3:23-7:11 WA-ETCHANAN (en ik smeekte): G’d weigert Mosjé toegang tot het Land. Hij kan op de berg Pisga het Land aanschouwen en Jehosjoe’a aanmoedigen. Mosjé herinnert aan de Openbaring op de berg Sinaï, die voor de hele natie bestemd … Lees verder

Parsja Dewariem 5777

Dewariem/Deuteronomium 1:1-3:22 Dewariem: waarschuwing tegen afgoderij Mosjé richtte zich in het boek Dewariem tot de mensen, die het Land Israël zouden betreden. Daarom wordt regelmatig het verbod op afgoderij benadrukt, opdat de Joden de praktijken van de heidenen uit Kana’an … Lees verder

Parsja Matot-Masee 5777

Bemidbar/Numeri  30:2-36:13 Geloften nemen een belangrijke plaats in in het Jodendom. Wanneer men een offer belooft aan de Tempel moet men zijn gelofte nakomen op de eerstkomende Jom-Tov (feestdag), wanneer men de Tempel te Jeruzalem bezoekt. Geloften mag men nooit … Lees verder

Parsja Pinchas 5777

Bemidbar/Numeri  25:10-30:1 Mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen “En zie een man van de kinderen Israëls kwam en bracht nader tot zijn broeders de Midjanietische ten aanzien van Mosjé en de hele gemeente van de kinderen Israëls. En zij huilden … Lees verder

Parsja Balak 5777

Bemidbar/Numeri  22:2-25:9 BALAK (persoonsnaam): Balak, de koning van Moab vreest Am Jisraeël en zendt afgezanten naar de waarzegger Bileam met het verzoek met hen mee te gaan om het Joodse volk te vervloeken. Bileam raadpleegt G’d die eerst nee en … Lees verder

Parsja Choekat 5777

Bemidbar/Numeri  19:1-22:1 CHOEKAT (WET): De bepalingen over de Rode Koe worden uiteengezet: via de as van de rode koe is het mogelijk rein te worden nadat iemand in aanraking is gekomen met een gestorven mens. Mirjam sterft en wordt begraven. … Lees verder

Parsja Korach 5777

Bemidbar/Numeri  16:1-18:32 Jaloezie en machloket Het grootse deel van parsja Korach gaat over het meningsverschil tussen Korach en Mosjé Rabbenoe. Waarom was er zoveel ruzie? Korach meende dat Mosjé Rabbenoe de vervanging van de bechoriem (eerstgeborenen) door de Levie’iem uit … Lees verder

Parsja Sjelach Lecha 5777

Bemidbar/Numeri  13:1-15:41 “Intussen, zowaar Ik leef en de hele aarde vervuld is van de heerlijkheid van G’d, zweer Ik dat al de mannen die gezien hebben Mijn heerlijkheid en Mijn tekens, die Ik verricht heb in Egypte en de woestijn … Lees verder

Parsja Beha’alotecha 5777

Bemidbar/Numeri  8:1-12:16 SPREEK GEEN LESJON HARA! De episode van de ‘kwaadsprekerij’ van Mirjam over haar broer Mosjé aan het einde van deze parsja maakt diepe indruk. Het was een hele subtiele, zelfs complimenteuze `roddel’, die Mirjam met haar broer Aharon … Lees verder

Parsja Bemidbar 5777

Bemidbar/Numeri  1:1-4:20 De positie van de Kohaniem en Levieten tegenwoordig Kohaniem en Levi’iem nemen een belangrijke plaats in in onze parsja: “En G’d sprak tot Mosjé als volgt:  Laat de stam Levie naderen, plaats hem voor Aharon, de priester en … Lees verder