Tora van de week

Parsja Misjpatiem 5778

Sjemot/Exodus 21:1-24:18 “Dit zijn de voorschriften die je hen zult voorleggen” (Sjemot 21:1) Misjpatiem betekent civiel recht en dit vormt de hoofdinhoud van de sidra. Hoewel de andere volken volgens Maimonides (Rambam) hun eigen rechtssysteem mogen creëren – zolang ze … Lees verder

Parsja Jitro 5778

Sjemot/Exodus 18:1-20:23 “En Jitro, de priester van Midjan, Mosje’s schoonvader” (18:1) Jitro, de schoonvader van Mosjé, was een man, die “alles had uitgeprobeerd”. Alle afgoden had hij gediend.  Jitro zocht overal de waarheid: “The truth and nothing but the truth”.  … Lees verder

Parsja Besjalach 5778

Sjemot/Exodus 13:17-17:16 “Wajehie besjallach…Toen Pharao het volk had laten gaan” (13:17) De Sidra van deze week begint met het woord “Wajehie” (en het was), een uitdrukking, die volgens de Talmoed (B.T. Megilla 10) altijd een trieste episode inluidt. Om dit … Lees verder

Parsja Bo 5778

Sjemot/Exodus 10:1-13:16 “Spreekt alsjeblieft in de oren van het volk en laat iedereen lenen van zijn buur en elke vrouw van haar buurvrouw voorwerpen van zilver en voorwerpen van goud” (Sjemot 11:2) Reeds in het begin van Sjemot (3:21) informeert … Lees verder

Parsja Wa’eera 5778

Sjemot/Exodus 6:2-9:35 “Ik zal Mijn tekenen en wonderen talrijk maken in het land Egypte” (Sjemot 7:3) Bij de Schepping van de wereld deed G’d tien uitspraken waarmee het universum tot stand kwam. Volgens Rabbi Jitschak Meïr, de Gerer Rebbe, moesten … Lees verder

Parsja Sjemot 5778

Sjemot/Exodus 1:1-6:1 Het Hebreeuws: soorten, uitspraken en uitholling De Joden behielden hun eigen taal in Egypte en daarmee ook hun eigen identiteit als volk. Taal als uiting van onze religieuze gevoelens en expressievorm van ons G’dsdienstig erfgoed bleek in de … Lees verder

Parsja Wajechi 5778

Bereesjiet/Genesis 47:28-50:26 “Begraaf mij niet in Egypte” (Bereesjiet 47:29)  Volgens Rasjie had Ja’akov voor dit verzoek verschillende redenen. Allereerst meende hij, dat zijn lichaam zou lijden onder de latere plaag ‘luizen’, die Egypte zou treffen. Bovendien moeten de doden van … Lees verder

Parsja Wajigasj 5778

Bereesjiet/Genesis 44:18-47:27 “Hierop deed Joseef zijn broers uitgeleide en zei tegen hen: ’Vertoornt u niet op de weg’.” (Bereesjiet 45:23). Rasjie geeft op de laatste woorden – “Vertoornt u niet op de weg” – drie verklaringen: Houdt jullie niet bezig … Lees verder

Parsja Mikeets 5778 – Chanoeka

Chanoeka, meer dan een wonder Jaarlijks steken we op Chanoeka de lichtjes aan en vertellen daarmee aan onze huisgenoten en elkaar over het wonder van Chanoeka. Over hoe een voorraadje lampolie genoeg voor een dag liefst acht dagen bleef branden. … Lees verder

Parsja Wajeesjew 5778

Bereesjiet/Genesis 37:1-40:23 “En Joseef bracht kwaad gerucht over hen aan hun vader over” (Bereesjiet 37:2). Onze Aartsvaders en hun kinderen stonden – volgens de Lubavitscher Rebbe – eigenlijk tussen het Noachidische en Tora-systeem in. Met deze beide systemen in het … Lees verder

Parsja Wajisjlach 5778

Bereesjiet/Genesis 32:4-36:43 Ja’akov had het niet makkelijk in zijn leven. Nauwelijks was hij aan Lawan en Esau ontsnapt of  zijn enige dochter Dina wordt geschaakt door Sjechem, de zoon van Chamor. Sjimon en Levi besluiten de stad aan te vallen … Lees verder

Parsja Wajeetsee 5778

Bereesjiet/Genesis 28:10-32:3 “En Ja’akov verliet Be’er Sjewa en ging naar Charan” (Bereesjiet 28:10). De pasoek bevat een schijnbaar overbodige mededeling van het vertrek van Ja’akov – immers als hij naar Charan ging, moest hij Be’er Sjewa wel verlaten! Ja’akovs vertrek … Lees verder

Parsja Toldot 5778

Bereesjiet/Genesis 25:19-28:9 Esau bedriegt Jitschak Een van de redenen waarom Jitschak van Esau hield was omdat Esau hem op een buitengewone manier eerde. Rabbi Sjimon ben Gamlieel zei: “Mijn hele leven heb ik mij ingespannen om mijn vader te eren, … Lees verder

Parsja Chajee Sara 5778

Bereesjiet/Genesis 23:1-25:18 Achtergronden voor de huwelijksceremonie Rabbi Naftali uit Ropsjits zei dat het hem verwonderde dat de huwelijksdag, die zo groots en verheffend is, aan zulke jonge mensen werd overgelaten. Riwka was inderdaad nog erg jong toen zij trouwde maar … Lees verder

Parsja Wajeera 5778

Bereesjiet/Genesis 18:1-22:24 Vier mensen kregen hun naam van G’d voor hun geboorte: Jitschak, Jisma’eel, Sjelomo ha Melech en Josjijahae. Naamgeving is een beslissing voor het leven. Het jodendom hecht bijzonder veel waarde aan persoonsnamen. De Talmoed (B.T. Joma 83b) vertelt … Lees verder

Parsja Lech Lecha 5778

Bereesjiet/Genesis 12:1-17:27 De uitverkiezing van Awraham Koning Nimrod, de koning van het Oer der Chaldeeuwen, de geboorteplaats van Awraham, werd door zijn astrologen gewaarschuwd, dat er een groot gevaar dreigde. De sterren voorspelden dat er een jongen geboren zou worden, … Lees verder

Parsja Noach 5778

Bereesjiet/Genesis 6:9-11:32 De betekenis van de regenboog Genesis/Bereesjiet 9:8 e.v.: ‘En G’d zei tot Noach “Mijn boog plaats Ik in de wolk, en hij zal tot teken zijn van het verbond tussen Mij en de aarde. Dan gedenk Ik mijn … Lees verder

Parsja Bereesjiet 5778

Het was in ieder geval geen appelboom “En G’d gebood de mens als volgt: Van alle bomen in deze tuin kunt u vrijelijk eten; van de Boom van Kennis van Goed en Kwaad zult u echter niet eten. Want op … Lees verder

Parsja Ha’azinoe 5778

Dewariem/Deuteronomium 32:1-52 Inleiding Ha’azinoe is één van de tien profetische gezangen die in de loop van de geschiedenis uitgesproken zijn. Het eerste profetische lied werd gecomponeerd door Adam in Gan Eden alwaar hij een danklied voor de Sjabbat zong. Aan … Lees verder

Parsja Nitsawiem-Wajelech 5777

Dewariem/Deuteronomium  29:9-31:30 “En Mosje gebood het volk als volgt: na verloop van zeven jaar, op de bepaalde tijd van het vrijlatingsjaar, op het Loofhuttenfeest, wanneer heel Israël komt, om te verschijnen voor het aangezicht van uw G’d, zult u deze … Lees verder