Interprovinciaal Opperrabbinaat

A. Algemene gegevens 2016-2017

Naam ANBI: Interprovinciaal Opperrabbinaat
RSIN/Fiscaal nummer: 824171949
Website adres: www.ipor.nl
Postadres: Postbus 7967
Postcode: 1008 AD
Plaats: Amsterdam

Het Interprovinciaal Opperrabbinaat is een ressortaal rabbinaat dat behoort tot het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap. In het reglement van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap staat in artikel 1 “Het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap bestaat uit: de Joden, woonachtig in Nederland, die lid zijn van en als zodanig ingedeeld zijn in kerkelijke gemeenten, behorende tot het Kerkgenootschap.” In Artikel 10 staat: “Bij verordening der Centrale Commissie, op voordracht van de Permanente Commissie, worden de gemeenten ondergebracht in ressorten en wordt voor elk ressort een hoofdplaats aangewezen”.

“Aan de ressorten is met inachtneming van de bepalingen van dit Reglement, de regeling van hun bestuur en huishouding overgelaten.” (art 12 Reglement NIK)

Het Interprovinciaal Opperrabbinaat is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk Wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

De reglementen van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap bevatten o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en arbitrage. Het reglement is te vinden op de website van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap.

Het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de het Interprovinciaal Opperrabbinaat.

 

B.   Samenstelling bestuur

Het bestuur van het ressort ligt bij de Ressortale Vergadering dat wordt gevormd door vertegenwoordigers van in het IPOR gelegen gemeenten. De Ressortale Vergadering kiest uit haar midden een bestuur, dat bestaat uit ten minste 3 en ten hoogste 5 leden.

Het bestuur heeft een penningmeester. De penningmeester heeft tot taak de financiële middelen van het ressort te beheren. Het Bestuur draagt gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor het beheer van de financiële en andere middelen van het ressort. Het Bestuur legt verantwoording af aan de leden, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.

 

C.   Doelstelling/visie

De doelstelling van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap, inclusief haar zelfstandige onderdelen vormt: het belijden van het geloof in de Ene Eeuwige G’d van Israel en het uitvoeren van de gestelde G’ddelijke voorschriften. Dit belijden en dit uitvoeren staan aan de basis van haar structuur en haar organisatie.

Tot haar visie rekent het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap, inclusief haar zelfstandige onderdelen: werkzaam te zijn aan het versterken van de joodse identiteit, het bewaren en uitdragen van joodse waarden en het aldus bijdragen aan het bouwen aan een betere wereld.

 

D.   Beleidsplan

Het beleidsplan van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap, inclusief haar zelfstandige onderdelen, is voor het laatst vastgesteld in de vergadering van de Centrale Commissie van het  Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap op 28 juni 2014 en kunt u vinden via deze link: Beleid NIK 2014-2018.

 

E.   Beloningsbeleid

Ons Ressort heeft personeel in dienst. De beloning vindt plaats conform het loongebouw van de Protestantse Kerk in Nederland.

Personen in bestuurlijke posities zoals het Bestuur van het ressort, commissie- of collegeleden, ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte kosten kunnen worden vergoed.

 

F.   Verslag Activiteiten

Het Bestuur heeft de algemene verantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeenschap. Dat doet het door zelf contact te hebben met de Joodse gemeenten behorende tot het ressort en via de rabbinale functionarissen die belast zijn met de geestelijke leiding van de leden van Joodse gemeenten, pastoraal werk en Joods onderwijs.

Tot de reguliere activiteiten behoren:

Coördineren van de belangen van Joodse Gemeenten behorende tot het Ressort
(ondersteunen van) De eredienst
Leiden van begrafenissen en steenzettingen
Begeleiding van gioer-kandidaten
Onderwijs
Sociale activiteiten
Pastoraal werk
Outreach
Interreligieuze activiteiten
Dialoog met de samenleving

 

G.   Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het werk van het ressort vertoont een grote mate van continuïteit: de rabbijn of andere werkers verrichten hun werkzaamheden en bieden ondersteuning aan kehillot en individuen die het rabbinaat benaderen voor voorlichting, pastorale zorg en officiële documenten.

In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

 

H.   Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Baten en Lasten      
   begroting rekening rekening
  2017 2016 2015
       
baten  €  €
       
 Opbrengsten uit bezittingen   50   37  202
 Bijdragen gemeenten 133.700 134.859   135.905
 Subsidies en overige bijdragen van derden 1.800  3.781 10.173
Totaal baten  135.550  138.677 146.280
       
lasten      
       
 Bestedingen rabbinale functionarissen 124.050   125.275 126.382
 Bestedingen activiteiten  1.000  1.286 4.050
 Bijdragen aan andere organen binnen het kerkgenootschap 0  0  0
 Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente  12.100 10.960   20.975
Totaal lasten    137.150   137.521 151.407
       
Resultaat (baten – lasten) – 1.600  1.156  – 5.127

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de gemeenten behorende tot het Ressort wordt elk jaar gevraagd om bij te dragen aan het werk van het Ressort. Ressorten ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, zorg en religieus onderricht inclusief de daar mee gemoeid zijnde personeelskosten en aan de organisatie van religieuze activiteiten. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de bezittingen.

 

Reacties zijn gesloten.