NIHS Arnhem

A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Nederlands Israëlitische Hoofdsynagoge Arnhem
RSIN/Fiscaal nummer: 2620662
Website adres: www.nihsarnhem.nl
E-mail: secr.nihs-arnhem@planet.nl
Postadres: Postbus 2075
Postcode: 6875 CB
Plaats: Arnhem

De Nederlands Israëlitische Hoofdsynagoge te Arnhem is een geloofsgemeenschap die behoort tot het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap. In het reglement van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap staat in artikel 1 “Het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap bestaat uit: de Joden, woonachtig in Nederland, die lid zijn van en als zodanig ingedeeld zijn in kerkelijke gemeenten, behorende tot het Kerkgenootschap.”

“Aan de gemeenten is met inachtneming van de bepalingen van dit Reglement, de regeling van haar bestuur en huishouding overgelaten.” (art 5 Reglement NIK)

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk Wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

De reglementen van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap bevatten o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en arbitrage. Het reglement is te vinden op de website van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap.

Het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Nederlands Israëlitische Hoofdsynagoge Arnhem

 

B.    Samenstelling bestuur

Het bestuur van onze gemeente telt  vier leden, die zijn gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het bestuur heeft een penningmeester. De penningmeester heeft tot taak de financiële middelen van de gemeente te beheren. Het Bestuur draagt gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor het beheer van de financiële en andere middelen van de gemeente. Het Bestuur legt verantwoording af aan de leden, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.

C.   Doelstelling/visie

De doelstelling van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap, inclusief haar zelfstandige onderdelen vormt: het belijden van het geloof in de Ene Eeuwige G’d van Israël en het uitvoeren van de gestelde G’ddelijke voorschriften. Dit belijden en dit uitvoeren staan aan de basis van haar structuur en haar organisatie.

Tot haar visie rekent het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap, inclusief haar zelfstandige onderdelen: werkzaam te zijn aan het versterken van de joodse identiteit, het bewaren en uitdragen van joodse waarden en het aldus bijdragen aan het bouwen aan een betere wereld.

 

D.   Beleidsplan

Het beleidsplan van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap, inclusief haar zelfstandige onderdelen, is voor het laatst vastgesteld in de vergadering van de Centrale Commissie van het  Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap op 28 juni 2014.

Het plan leest u op de volgende link: Beleid NIK 2014-2018

E.   Beloningsbeleid

Onze gemeente heeft geen personeel in dienst.

Personen in bestuurlijke posities zoals het Bestuur van de gemeente, commissie- of collegeleden, ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen  gemaakte kosten kunnen worden vergoed.

 

F.   Verslag Activiteiten

Het Bestuur heeft de algemene verantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet hij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk.

 

Tot de reguliere activiteiten behoren:
Eredienst
Sociale activiteiten
Interreligieuze activiteiten
Dialoog met de samenleving

 G.   Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het gemeente-zijn vertoont continuïteit: de rabbijn en andere werkers verrichten hun werkzaamheden, synagogediensten worden gehouden en ook andere religieuze activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H.   Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

 

Baten en Lasten Gemeente Arnhem
 begroting rekening rekening
2017     2016 2015  
baten  €  €  €
 
 Opbrengsten uit bezittingen 1.000 -3.256 3.710
 Bijdragen gemeenteleden 7.500 13.344 7.516
 Subsidies en overige bijdragen van derden 1.250 -1.582 2.007
Totaal baten 9.750 8.506 13.233
 
Lasten    
 Bestedingen Pastoraat (rabbijn en/of religieuze functionaris)
 Bestedingen Synagogediensten, onderwijs en vorming, activiteiten 3.500  3.517 4.530
 Bijdragen aan andere organen binnen het kerkgenootschap 3.000  3.950 2.293
 Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving) 20.000 26.884 18.369
 Salarissen (niet-relig. functionarissen)
 Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente 7.000 11.436 11.233
 Lasten overige eigendommen en inventarissen 13.000 15.719  16.498
Totaal lasten 46.500 61.506 52.923
 
Resultaat (baten – lasten) -/- 36.750 -/- 53.000 -/- 39.690

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de leden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de Joodse Gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Joodse Gemeenten ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (synagoge)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, zorg en religieus onderricht inclusief de daar mee gemoeid zijnde personeelskosten en aan de organisatie van religieuze activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de bezittingen, benodigd voor het houden van de synagogediensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het regionaal en/of landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de bezittingen.

Reacties zijn gesloten.