Opperrabbijn Berlingerfonds voor de Mediene

 A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Opperrabbijn Berlingerfonds voor de Mediene
RSIN/Fiscaal nummer: Nog niet ontvangen van de belastingdienst
E-mail: info@nik.nl
Postadres: Postbus 7967
Postcode: 1008 AD
Plaats: Amsterdam

Het Opperrabbijn Berlingerfonds voor de Mediene heeft ten doel:
door het doen van uitkeringen gemeenten, samenwerkingsverbanden en het Interprovinciaal Opperrabbinaat zelf te ondersteunen in het voeren van hun huishouding.

Dit doel is reglementair vastgelegd in Verordening no. 214 van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap.

Dit fonds is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk Wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

De reglementen van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap bevatten o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en arbitrage. Het reglement is te vinden op de website van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap.

Het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op het Opperrabbijn Berlingerfonds voor de Mediene.

 

B.   Samenstelling bestuur 

Het bestuur van het fonds ligt bij het Bestuur dat wordt benoemd door het Interprovinciaal Opperrabbinaat en bestaat uit 5 leden.

Het bestuur heeft een voorzitter en een penningmeester. De penningmeester heeft tot taak de financiële middelen van het fonds te beheren. Het Bestuur draagt gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor het beheer van de financiële en andere middelen van het fonds. Het Bestuur legt verantwoording af via toezending van de jaarrekening aan de Centrale Commissie tot de Algemene Zaken van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap en ter goedkeuring aan de Raad van het Interprovinciaal Opperrabbinaat

 

C.   Doelstelling/visie

De doelstelling van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap, inclusief haar zelfstandige onderdelen vormt: het belijden van het geloof in de Ene Eeuwige G’d van Israel en het uitvoeren van de gestelde G’ddelijke voorschriften. Dit belijden en dit uitvoeren staan aan de basis van haar structuur en haar organisatie.

Tot haar visie rekent het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap, inclusief haar zelfstandige onderdelen: werkzaam te zijn aan het versterken van de joodse identiteit, het bewaren en uitdragen van joodse waarden en het aldus bijdragen aan het bouwen aan een betere wereld.

 

D.   Beleidsplan

Het beleidsplan van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap, inclusief haar zelfstandige onderdelen, is voor het laatst vastgesteld in de vergadering van de Centrale Commissie van het  Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap op 28 juni 2014.

 

E.   Beloningsbeleid

Het Opperrabbijn Berlingerfonds voor de Mediene heeft geen personeel in dienst.

Personen in bestuurlijke posities zoals het Bestuur van de gemeente, commissie- of collegeleden, ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte kosten kunnen worden vergoed.

 

F.   Verslag Activiteiten

Verslag van de activiteiten van het fonds wordt gedaan via publicatie van de jaarrekening. In de jaarrekening worden de ontvangers van subsidiemiddelen expliciet vermeld.

 

G.   Voorgenomen bestedingen

Bij het honoreren van subsidieverzoeken wordt rekening gehouden met de belastbaarheid van het fonds en het vermogen om nieuwe middelen te verwerven.

 

H.   Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

 
Baten en Lasten
 rekening rekening rekening
2016 2015 2014
 
baten
 
Opbrengst uit bezittingen: ontvangen rente 673 61 2.229
Opbrengst uit bezittingen: waardemutatie beleggingen 0 0 0
 Bijdragen opgeheven Gemeenten 0 0 40.604
Totaal baten 673 61 42.833
 
lasten
Verleende subsidies 250 8.000 120.930
 Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente 115 110 191
Totaal lasten 365 8.110 121.120
 
Resultaat (baten – lasten) 308 -8.049 -78.287

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten.  Zij ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (synagoge)gebouwen of een specifiek project. Dit geldt ook voor dit fonds.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan incidentele activiteiten en bijzondere diensten van lokale Joodse Gemeenten en aan jeugdwerk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de bezittingen.

Reacties zijn gesloten.