RAS sjoel

A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Raw Aron Schuster Synagoge
RSIN/Fiscaal nummer: 824172103
Website adres: http://www.ras-club.nl/
E-mail: SC@Ras-club.nl
Plaats: Amsterdam

 

De Raw Aron Schuster Synagoge te Amsterdam is een geloofsgemeenschap die behoort tot het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap. In het reglement van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap staat in artikel 1 “Het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap bestaat uit: de Joden, woonachtig in Nederland, die lid zijn van en als zodanig ingedeeld zijn in kerkelijke gemeenten, behorende tot het Kerkgenootschap.”

“Aan de gemeenten is met inachtneming van de bepalingen van dit Reglement, de regeling van haar bestuur en huishouding overgelaten.” (art 5 Reglement NIK)

De RAS sjoel wil graag een prettige en toegankelijke sjoel zijn voor een ieder. Dit beperkt zich niet tot de Hoge Feestdagen. Het gehele jaar door worden er ochtend- diensten, (Erev) Sjabbat-en Jomtovdiensten georganiseerd. Deze laatsten gevolgd door een gezellige, goed verzorgde kiddoesj.

De leden van de RAS Club doen hun uiterste best deze sjoel, behorend tot het belangrijkste culturele erfgoed van de Hoogduits Joodse gemeenschap in Amsterdam gaande te houden.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk Wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

De reglementen van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap bevatten o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en arbitrage. Het reglement is te vinden op de www.ras-club.nl van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap.

Het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op Raw Aron Schuster Synagoge te Amsterdam.

 

B.   Samenstelling bestuur

 Het bestuur van de gemeente ligt bij het Bestuur dat wordt gevormd door leden van deze gemeente. In onze gemeente telt het bestuur 3 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het bestuur heeft een penningmeester. De penningmeester heeft tot taak de financiële middelen van de gemeente te beheren. Het Bestuur draagt gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor het beheer van de financiële en andere middelen van de gemeente. Het Bestuur legt verantwoording af aan de leden, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.

 

C.   Doelstelling/visie

De doelstelling van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap, inclusief haar zelfstandige onderdelen vormt: het belijden van het geloof in de Ene Eeuwige G’d van Israel en het uitvoeren van de gestelde G’ddelijke voorschriften. Dit belijden en dit uitvoeren staan aan de basis van haar structuur en haar organisatie.

Tot haar visie rekent het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap, inclusief haar zelfstandige onderdelen: werkzaam te zijn aan het versterken van de joodse identiteit, het bewaren en uitdragen van joodse waarden en het aldus bijdragen aan het bouwen aan een betere wereld.

 

D.   Beleidsplan

Het beleidsplan van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap, inclusief haar zelfstandige onderdelen, is voor het laatst vastgesteld in de vergadering van de Centrale Commissie van het  Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap op 28 juni 2014.

De toekomstvisie van de Raw Aron Schuster Synagoge laat zich samenvatten in een compact statement:

Orthodox en open, betrokken en actief De begrippen ‘open, betrokken en actief’ zijn geen beleidsbeslissing, het is geen door het bestuur ingezette richting of einddoel van de hieronder beschreven voorstellen. Het is de positionering van de RAS sjoel die blijkt uit alle activiteiten, acties, uitingen.

Openheid trekt nieuwe leden en bezoekers, nadrukkelijk ook hen die Joods zijn maar geen actief Joodse religieus en/of sociaal leven leiden.

Betrokkenheid geeft de Obrechtsjoel een plek in het leven van de leden en bezoekers, binnen en buiten de muren van het gebouw en de kaders van het religieuze leven.

Actief betekent dat betrokkenheid bij de RAS sjoel meer is dan uitsluitend naar de diensten komen en het sjoel financieel steunen. Alle leden en frequente bezoekers wordt gevraagd om zich voor langere of kortere tijd committeren aan een van de te activiteiten van de sjoel.

 

E.   Beloningsbeleid

Onze gemeente heeft geen personeel in dienst.

Personen in bestuurlijke posities zoals het Bestuur van de gemeente, commissie- of collegeleden, ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte kosten kunnen worden vergoed.

 

F.   Verslag Activiteiten

Het Bestuur heeft de algemene verantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet hij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk

Tot de reguliere activiteiten behoren:

 • Grote maaltijd of kidoesj, als dan niet met thema en/of gastspreker.
 • Kindersjoel (door kinderen worden ouders en familie meer gebonden)
 • Gezamenlijke sociale activiteiten, een gezellige dag voor de kinderen, een gezellige dag voor de ouders, kook evenement gezamenlijke goede doelen actie et cetera.
 • Activiteiten met de chagiem zoals Poerim party, (tweede) gezamenlijke seideravond, toe bisjwat fruit avond, Chanoeka evenement et cetera.
 • Speciale Lernmiddaggen met kinderopvang en eventueel gevolgd door sociaal element.
 • Huiskamer bijeenkomsten.
 • Interessante sjioeriem zoals ‘pizza en parsha’, Grondbeginselen Jodendom, Achtergrond van sjoeldienst, Kabbala, Halacha en Gemara, Voorbereiding voor de feestdagen, Joods gezin, et cetera.
 • Boekjes laten maken met fonetische tekst van belangrijke tefilot en liedjes, voor bijvoorbeeld RH en JK.
 • Gabaim basis halachot leren.
 • RAS Jom havoetval team.
 • Jongeren betrekken bij de sjoel (dienst).
 • Huisbezoeken bij speciale gelegenheden.
 • Ziekenhuis bezoeken.
 • Mazal tov’s vermelden in nieuwsbrief, ook foto’s van afgelopen evenementen.
 • Appreciation avond voor de vrijwilligers.
 • Lunch and learn (bij mensen op kantoor).

 

G.   Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het werk van de gemeente (of het gemeente-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de rabbijn of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, synagogediensten worden gehouden en ook andere religieuze activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

 

H.   Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

 Baten en Lasten
 begroting rekening rekening
2015 2014 2013
 
baten
 
 Bijdragen gemeenteleden  €                    31.000  €                 35.808  €                 37.880
 Subsidies en overige bijdragen van derden  €                    15.000  €                 18.013  €                    5.579
Totaal baten  €                    46.000  €                 53.821  €                 43.459
 
lasten
 Bestedingen Pastoraat (rabbijn en/of religieuze functionaris)  €                    18.000  €                 25.562  €                 30.364
 Bestedingen Syn.diensten, onderwijs en vorming, activiteiten  €                    15.000  €                 14.130  €                    6.777
 Lasten overige eigendommen en inventarissen  €                    13.000  €                 22.130  €                    7.272
Totaal lasten  €                    46.000  €                 61.822  €                 44.413
 
Resultaat (baten – lasten)  €                               –  €                  -8.001  €                      -954

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de leden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de Joodse Gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Joodse Gemeenten ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (synagoge)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, zorg en religieus onderricht inclusief de daar mee gemoeid zijnde personeelskosten en aan de organisatie van religieuze activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de bezittingen, benodigd voor het houden van de synagogediensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het regionaal en/of landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de bezittingen.

Reacties zijn gesloten.