Bijbel positief over klonen van embryo’s

Klonen van embryo’s voor we­tenschappelijk onderzoek is ook voor gelovigen aanvaardbaar. De Bijbel heeft de mens opgedragen zieken te genezen. En experimenteren met embry­onaal weefsel is nog geen aan­slag op het leven. In een zo vroeg sta­dium mag menselijk materiaal ge­bruikt worden om leven te redden of de kwaliteit van leven te verbeteren. Of degraderen we menselijk leven tot medisch instrumentarium?
Koreaanse wetenschappers hebben uit gekloonde embryo’s een stabiele stamcel­lijn geïsoleerd. Hieruit kunnen alle soorten celtypen voor therapeuti­sche doeleinden worden gekweekt.

Het CDA had medio 2002 nog grote moeite met de wet die proeven met embryo’s mogelijk wilde maken voor belangrijke medische kennisverga­ring. Het ging toen om restembryo’s die overbleven na een reageerbuisbe­vruchting. In Korea is nu begonnen met eicellen afkomstig uit de eierstok­ken. Sommige kerkleiders zien experi­menten met embryo’s als verkapte abortus. Anderen vinden wetenschap­pelijk onderzoek op restembryo’s on­aanvaardbaar, omdat het een mens in wording is. Heiligt het doel alle middelen? Degraderen we menselijk leven niet tot medisch instrumentarium?

Dat is niet het geval. In een zo vroeg sta­dium mag menselijk materiaal ge­bruikt worden om leven te redden of de kwaliteit van leven te verbeteren. Buitenbaarmoederlijk leven is niet beschermwaardig en de Bijbel (Tora) wijst ons daarbij duidelijk de weg. Bij analyse van de tekst (Genesis 9:6) staat er slechts ‘Hij die het bloed van een mens in een mens ver­giet, diens bloed zal vergoten worden’.

Beschermwaardigheid van het leven wordt hierbij dus afhankelijk gesteld van het verblijf in de baarmoeder. Hetgeen redelijk is, omdat we ergens een grens moeten stellen. In een persoonlijk onderhoud vertelde de huidi­ge Jeruzalemse autoriteit rabbi Mosjé Sternbuch mij dat het abortusverbod daarom niet geldt voor een ingevroren bevruchte eicel of restembryo’s na een ivf-behandeling. Omdat dit embryo zich nog niet in de baarmoeder be­vindt, is het nog geen mens in een mens en nog niet werkelijk levensvat­baar is. Proeven zijn toegestaan, als medische kennis niet anders kan wor­den verkregen. Een van mijn leraren, wijlen opperrabbijn Chaim Halevy van Tel Aviv, meende zelfs dat deze pri­mordiale vorm van leven geen embryo is. Vanuit bijbels-wettelijk oogpunt is de kwalificatie ‘abortus’ daar­om onjuist voor experimenteren met eicellen of restembryo’s.

Toch ontmoet ik vele mensen, die vinden dat leven altijd respect ver­dient. Een embryo mag daarom nooit voor wetenschappelijk onderzoek ge­bruikt worden. Anderen zeggen mij minder bezwaar tegen onderzoek op embryo’s te hebben, als het restanten van’ivf-behandelingenzijn of slechts gesplitste eicellen. Ikzelf vind de term ‘embryo’ voor een buitenbaarmoederlijk klompje cellen veel te beladen.

Wetenschappelijk onderzoek op res­tembryo’s of eicellen om mensen in de toekomst beter te kunnen genezen moet niet worden ontmoedigd. Een mens in een reageerbuis is nog geen mens. Bovendien wordt hier gespro­ken over cellen vóór 40 dagen na de bevruchting bij ivf-embryo’s en om ge­vulde eicellen via de jongste Koreaanse techniek. Dat is onbezield leven. Zon­der kunstmatige hulp van buiten kon­den de embryonale cellen in de rea­geerbuis niet verder leven, zodat het geen menselijk leven is.

De ethicus McCormick wijst experi­menten met het levensorigine van de mens principieel af, omdat dat ‘tegen­natuurlijk’ is. Nergens heb ik in de Bij­bel een natuurwetdoctrine gevonden. Natuurlijk moeten wij de jongste me­dische praktijken aan de juridische en ethische achtergronden van de ge- en verboden van de Bijbel toetsen. Maar daarbuiten mag de mens de weten­schap gebruiken om problemen op te lossen. Ik vind de vraag ‘of wij niet op G’ds troon gaan zitten’ binnen dit kader niet relevant. Bij ge­neeskundig ingrijpen zie ik geen in­breuk op G’ds wereldleiding. G’d Zelf heeft ons in de Bijbel opgedragen om genezend op te treden (Exodus 21:19).

Het speciaal tot stand brengen van ‘embryo’s’ – klompjes cellen in een reageerbuis – voor wetenschappelijk onderzoek vind ik aanvaardbaar. Ik zie hierin geen aantasting van het respect voor menselijk leven wanneer we hierdoor beter medisch kunnen ingrijpen. Waar ligt de grens van onderzoek en toepassing, wanneer de cellen nodig zijn voor genezing van ziektes, zoals Parkinson- en alzheimerpatiënten? Ui­teraard moet de overheid wetgeving tegen misbruik van de nieuwste tech­nieken uitvaardigen maar vele rabbij­nen achten het met mij een goede zaak, dat in een concreet geval, waarin een patiënt lichaamseigen weefsel nodig heeft, embryonale stamcellen voor therapeutische doeleinden in kweek worden gebracht.

Reacties zijn gesloten.