Joodse Gemeenten als ANBI aangemerkt en behouden regeling giftenaftrek

De Belastingdienst heeft een per 1 januari 2008 ingaande nieuwe regeling voor Algemeen Nut Beogende Instellingen. Doordat het NIK voor de Joodse Gemeenten een zgn. groepsbeschikking heeft gekregen is de aftrek van giften aan een Joodse Gemeente gewaarborgd. Het NIK is lid van CIO – Interkerkelijk Contact in Overheidszaken. CIO en de Belastingdienst hebben een handhavingsconvenant ondertekend. In dit convenant zijn afspraken gemaakt over het toezicht in het kader van de regeling voor Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s). Het bestuur en het financieel beheer van een ANBI moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Bij het CIO zijn 25 kerkgenootschappen aangesloten. Zij vertegenwoordigen in totaal ongeveer zeven miljoen kerkleden. Ieder kerkgenootschap dat onder de werking van dit convenant valt, heeft een groepsbeschikking ontvangen. Hiermee worden de administratieve lasten voor de kerken aanzienlijk beperkt. Lokale besturen van de Joodse Gemeente hoeven immers geen afzonderlijke ANBI-beschikking aan te vragen. Door deze beschikking kan een kerkgenootschap gebruik maken van de fiscale voordelen voor algemeen nut beogende instellingen, zoals de vrijstelling van successie- en schenkingsrecht. Ook zijn daarmee giften van burgers aan Joodse Gemeenten aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. In het convenant is een aantal specifieke verduidelijkingen voor de positie van de kerkgenootschappen opgenomen.

CIO-bestuur olv Wim Deetman. Verder: prof Vd Ploeg, NIK-secretaris Ruben Vis, Eduard Kimman, secretaris-gen Bisschoppenconferentie, oud-SGP senator De Vries, CIO-secrtetaris Zuijdwijk, Deetman, CIO-penningmeester Vooren

Het handhavingsconvenant van de Belastingdienst met het CIO past in het beleid van horizontaal toezicht waar de Belastingdienst met verschillende maatschappelijke doelgroepen naar streeft. De Belastingdienst en het CIO zijn tevreden over dit bereikte resultaat.

Reacties zijn gesloten.