NIK en staatssecretaris ondertekenen addendum convenant onbedwelmd slachten

De vier convenantpartners NIK (Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap), VSV (Vereniging van Slachterijen en Vleesverwerkende bedrijven), CMO (Contactorgaan Moslims en Overheid) en het Ministerie van Economische Zaken (staatssecretaris Van Dam) hebben vandaag een addendum (aanvullende afspraken) getekend over de uitvoering van het convenant onbedwelmd slachten. Dat daarmee vast is komen te staan dat het convenant over slachten volgens religieuze riten uitvoerbaar is, is voor het NIK een belangrijke constatering.

De partijen hebben elkaar gevonden over hoe de 40 seconden regeling (een dier wordt bedwelmd als het 40 seconden na de slacht nog niet bewusteloos is) wordt toegepast. Ook is overeenstemming bereikt over technische verfijningen.

De partijen hebben gezamenlijk geconcludeerd dat door de afspraken het convenant goed uitvoerbaar is. NIK-voorzitter Jonathan Soesman: “Door de afspraken wordt recht gedaan aan zowel dierenwelzijn als de vrijheid om te slachten volgens religieuze riten. De Joodse gemeenschap kan zijn eigen criteria over of een dier wel of niet bewusteloos is blijven hanteren.” De afspraken leiden niet tot het slachten van grotere aantallen dieren volgens religieuze riten.
Hiermee is komen vast te staan dat slachten volgens religieuze riten een vaste plaats heeft en houdt in Nederland. De Joodse gemeenschap beschouwt het addendum als een bevestiging van de ruimte om inhoud te geven aan de eigen Joodse geloofsbeleving en de invulling daarvan.

Vijf jaar geleden, op 5 juni 2012, is tussen o.a. het NIK en de staatssecretaris een convenant getekend. Het convenant was een uitvloeisel van een zitting in de Eerste Kamer in december 2011 waarbij in overgrote meerderheid een wetsvoorstel van de Partij voor de Dieren werd verworpen en een motie van PvdA, CDA, VVD, D66, CU en SGP werd aangenomen die de staatssecretaris opdroeg met de religieuze gemeenschappen en de slachterijsector tot overeenstemming te komen om het slachten volgens religieuze riten beter te reguleren en technische verfijningen te bepalen en te gaan toepassen.

In de afgelopen jaren is gewerkt aan de implementatie van het convenant. Gebleken is dat het convenant zoals het er lag, in de praktijk niet goed toepasbaar was; met name niet ten aanzien van het gebruik van indicatoren om bewustzijn te bepalen. De Wetenschappelijke Adviescommissie, die in het kader van de convenantafspraken in het leven was geroepen, kwam tot het oordeel dat een aantal indicatoren niet in de praktijk uitvoerbaar is.

Door ons geraadpleegde wetenschappelijke deskundigen betoogden dat er andere, minder conservatieve indicatoren toepasbaar zijn, dan die welke de WAC aanraadde. Na overleg met de rabbinale autoriteiten voor de sjechieta, is men tot een formulering gekomen die zowel de door de staatssecretaris overgenomen wens van de WAC, als de inzichten van door ons geraadpleegde deskundigen in de uitvoeringspraktijk hanteerbaar maken. Hierdoor is het convenant nu uitvoerbaar.

Uit het addendum en het convenant wordt een AMvB (Algemene Maatregel van Bestuur) opgesteld, die ter vaststelling in de Ministerraad komt en de Koning passeert, waarna de staatssecretaris zijn contraseign plaatst. De inwerkingtreding is voorzien per 1 januari 2018.

De Conference of European Rabbis (CER) bracht de felicitaties uit aan het NIK naar aanleiding van de gesloten overeenkomst met de Nederlandse overheid om de sjechita in Nederland te beschermen en die een uitbreiding vormt op de uit 2012 bestaande overeenkomst. CER-president opperrabbijn Pinchas Goldschmidt: “This will mean that the Dutch community can continue shechita, with the new arrangement coming into force on January 1st 2018. This is a huge step forward for religious rights in Europe. The Dutch government has shown its loyalty to religious communities and we are incredibly grateful. I would also like to pay tribute to the NIK for the work they have done in bringing this about and I hope that this will set a precedent for other religious communities as they seek to maintain shechita and other religious practices. Holland is now setting the tone on religious rights and freedom of religion in Europe.”

Is hiermee de discussie voor eens en altijd voorbij? Nee, dat verwachten wij niet, maar zeker voor de nabije toekomst zijn er nu heldere afspraken hoe verder te gaan.

Shimon Cohen, de campaign director van Shechita UK dat de belangen behartigt van Sjechita in Groot-Brittannië en in Europees verband: “The NIK have achieved a major step forward in our fight to maintain Shechita in Europe. Europe is one family and decisions made in one country will have a knock on effect in others. The positive result in Holland is a timely and useful precedent.”

Van de convenantpartijen is het NIK qua omvang en economische factor veruit de kleinste. Daarentegen is het NIK steeds een zeer actieve en betrokken partner gebleken. In het samenspel van VSV (slachterijen) en CMO (islam) heeft het NIK in alle fasen van het proces, zowel in het kader van de ambtelijke overleggen als in de bestuurlijke overleggen, het voortouw genomen en door vasthoudendheid en inventiviteit, openingen en oplossingen aangedragen. Daarbij is goed samengewerkt met de andere partners. Dit is ook erkend en herkend door het ministerie en door de staatssecretaris expliciet benoemd bij de ondertekening. Net als bij de totstandkoming van het oorspronkelijke convenant blijkt dat de zorg voor de voortzetting van het recht op uitoefening van de sjechita alleen slaagt als het onze uiterste inspanning en prioriteit krijgt.

In verschillende fasen van dit proces is uitermate prettig samengewerkt met bestuurders, rabbinaat, manager en medewerkers van de NIHS Amsterdam, dat de sjechita uitoefent. Daarnaast is hulp, advies en daadwerkelijke inzet ondervonden van diverse mensen: rabbanim, wetenschappers en deskundigen op uiteenlopende terreinen in binnen- en buitenland. Onze dank gaat naar hen allen uit.

Reacties zijn gesloten.