Verslag van activiteiten van de Permanente Commissie sinds maart 2019 II

Begraafplaatsen

Binnen het NIK zijn zo’n 240 begraafplaatsen. Een deel is eigendom van Joodse Gemeenten, een deel van het NIK. Reeds geruime tijd zijn er contacten met het ministerie van OC&W over het starten van een project voor restauratie en groot onderhoud van Joodse begraafplaatsen en het onder de aandacht brengen van een groter publiek van 400 jaar Nederlands Joodse cultuur, waarvan de begraafplaatsen soms nog het enige ‘levende bewijs’ zijn. De verwachting is dat de toewijzing in de loop van het volgend jaar zijn beslag krijgt.

Brit Mila

Sinds haar aantreden heeft de Permanente Commissie de contacten met de geledingen die voor het functioneren van de Brit Mila van belang zijn, herbevestigd. Zo is er een gesprek geweest met de Adviescommissie Brit Mila en met de twee Mohalim Lester van Ravenswade en Bertus Sondervan, en met de Raad van Bestuur van het Amstelland Ziekenhuis. De gesprekken zijn gevoerd door Ruben Troostwijk en Joop Elzas portefeuillehouders Brit Mila. Verder is een nieuwe kandidaat geworven om te worden opgeleid tot mohel.

Seminarium

Wij maken ons zorgen om de bestuurlijke borging van het Seminarium. Het Seminarium wordt bestuurd door een college van curatoren die door de Centrale Commissie worden benoemd; de CC keurt ook de begroting en jaarrekening van het seminarium goed. Er zijn diverse zorgenpunten, waaronder ook dat de opleiding tot geestelijke verzorger op hoger onderwijs-niveau niet ter hand genomen wordt door het Seminarium, terwijl daar grote behoefte toe bestaat.

Klachtenprocedure grensoverschrijdend gedrag

Het NIK heeft het initiatief genomen om te komen tot een procedure voor grensoverschrijdend gedrag. Omdat daders en slachtoffers binnen Joods Nederland op veel verschillende plaatsen elkaar tegen kunnen komen werd direct besloten om daarbij niet slechts de grenzen van het NIK aan te houden. Voor de vraag hoe een dergelijke  procedure op te zetten werd externe expertise ingehuurd uit de kerkelijke wereld. De nieuwe PC heeft besloten dit proces verder voort te zetten maar onder te brengen bij Joods Maatschappelijk Werk. JMW heeft hier bij monde van haar directeur-bestuurder Judith Meijer positief op gereageerd en zal de totstandkoming van een klachtenprocedure met onder meer een meldpunt en vertrouwenspersonen – ook gespecificeerd naar de kleur binnen de Joodse gemeenschap – verder uitbouwen en de rol van het NIK in de stichting Meldpunt Pastorale Relaties (SMPR) overnemen. Voor het NIK blijft voormalig PC-lid Donald Pagrach het proces verder volgen en begeleiden.

Publicaties

In de afgelopen maanden zijn diverse publicaties van of voor het NIK verschenen.

Jaarlijks publiceert het NIK de Loeach, de Joodse Agenda. Van rabbinale zijde (NCRZ) is na een discussie van enige jaren besloten een wijziging in de tijden aan te brengen. De ingrijpende verandering is vergezeld gegaan van een communicatietraject. In de Loeach zelf staat een uitleg; de kehillot zijn in een wat langer artikel erover geïnformeerd en hen is verzocht in hun Kehillablad of e-letter eraan aandacht te schenken. In het NIK Weekbericht en op de site van het NIK is een uitgebreid artikel verschenen waarin de nu doorgevoerde aanpassingen in een historische context zijn geplaatst.

Samen met de Loeach is een boekje aan alle  leden van het kerkgenootschap gestuurd met daarin een uitleg over wat we hebben genoemd ‘Eens in je leven-vragen’ en de contactgegevens van degenen die je in jouw kehilla dan moet bereiken bij een brit mila, een choepa of overlijden of de voorbereiding en viering van een bar- of bat-mitswa.

Aan een doordeweeks deel van de sidoer wordt gestaag doorgewerkt. De eerste druk van het deel voor sjabbat, Chemdat Hajamiem, is nagenoeg uitverkocht. Alle sjoels hebben een groot formaat chazzan-exemplaar gekregen van Chemdat Hajamiem, een boekje met de teksten die vanaf de bima worden gezegd en een kaart met de teksten die bij het uitnemen en terugbrengen van het Sefer Tora worden gezegd.

Alle sjoels hebben een groot formaat chazzan-exemplaar gekregen van Chemdat Hajamiem, zoals hier in de synagoge Gerard Doustraat in Amsterdam

Voor Soekot verscheen een boekje met de teksten van de Hosjanot, de teksten die in een rondgang op Soekot en op Hosjanna Rabba met de loelav worden gemaakt. Het is voor het eerst sinds ruim honderd jaar dat een dergelijk boekje verschijnt. In het NIK Weekbericht en op de site van het NIK is een uitgebreid artikel verschenen waarin de verschijning van het Hosjanot-boekje in een historische context is geplaatst en waarin enige achtergrond wordt gegeven van de Hosjanot.

Ook onder publicaties vallen de wekelijkse verklaringen op de parasja van de week. Vele jaren waren die van de hand van Raphaël Evers, inmiddels opperrabbijn van Düsseldorf. In de afgelopen tijd hebben we zijn toelichtingen afgewisseld met artikelen van Jonathan Sacks, emeritus opperrabbijn van het Britse Gemenebest. Ook artikelen over de parasja van de week van Menachem Sebbag, rabbijn van AMOS en hoofdkrijgsmachtrabbijn zijn geselecteerd en worden gepubliceerd.

Reacties zijn gesloten.