Advocaat-Generaal EU-Hof: Belgisch verbod op Sjechieta in strijd met EU-recht

De wet die in Vlaanderen verbiedt om volgens de Sjechieta-methode dieren te slachten is in strijd met het EU-recht. Dit zegt de Advocaat-Generaal (AG) bij het Hof van Justitie van de Europese Unie. Het oordeel van het Hof zelf wordt binnen enkele weken verwacht. Als het Hof oordeelt in lijn met de opinie van de AG leidt dit er toe dat de wet die het Vlaams gewest heeft aangenomen niet van kracht kan blijven en dat het parlement het oordeel van het Europese Hof zal moeten respecteren, met hopelijk als gevolg dat Sjechieta in Vlaanderen weer wordt toegestaan. Ook Wallonië heeft een algeheel verbod op Sjechieta uitgevaardigd. Wanneer het Hof van Justitie de opinie van de AG overneemt zal uiteindelijk ook dat verbod teruggedraaid moeten worden.

Voor Nederland heeft een uitspraak van het EU-Hof ook gevolgen. Bij de Tweede Kamer is (opnieuw) een wetsvoorstel ingediend door de Partij voor de Dieren om slachten zonder voorafgaande bedwelmingsingreep te verbieden. Dit wetsvoorstel komt neer op een Sjechieta-verbod. Als het EU-Hof oordeelt in lijn met de opinie van de AG en het Belgische verbod vernietigt, zal dit een factor van belang vormen bij behandeling van het wetsvoorstel in het Nederlandse parlement.

België
België, ingedeeld in de gewesten

De wetgeving voor dierenwelzijn is in België belegd bij de gewesten. Twee van de drie gewesten, Vlaanderen en Wallonië hebben in 2017 een wet aangenomen die vereist dat dieren altijd voor dat de slachthandeling plaatsvindt, met een ingreep worden bedwelmd. De Sjechieta-methode bepaalt dat het dier voor dat de halssnede wordt toegepast niet bedwelmd mag worden; de Sjechieta op zich heeft bedwelmend effect. Door het verbod kon er niet langer in Vlaanderen en Wallonië worden geslacht. Hiermee werd België het eerste EU-land waar een verbod is uitgevaardigd terwijl er daadwerkelijk sjechieta plaatsvond. Het Centraal Israëlitisch Consistorie van België en de Belgische CCOJB hebben de zaak voorgelegd aan het Grondwettelijk Hof dat op zijn beurt een prejudicieel oordeel heeft gevraagd aan het Hof van Justitie van de Europese Unie, omdat een EU-verordening bepaalt dat er voor slachten volgens religieuze riten een uitzondering bestaat op het voorschrift dat een dier dat wordt geslacht vooraf moet worden bedwelmd.

Volgens advocaat-generaal Hogan is de Vlaamse wetgeving die voorziet in een verbod op het onbedwelmd slachten van dieren, waaronder dieren die worden geslacht volgens speciale methoden die vereist zijn voor religieuze riten, in strijd met het Unierecht, mede gelet op de waarborgen van godsdienstvrijheid die in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie zijn opgenomen. Volgens de AG mag het Hof van Justitie niet toestaan dat de specifieke beleidskeuze die ruimte laat om te slachten volgens religieuze riten, wordt uitgehold door individuele lidstaten die omwille van het dierenwelzijn specifieke maatregelen nemen die inhoudelijk tot gevolg hebben dat de uitzondering ten gunste van aanhangers van bepaalde religies teniet wordt gedaan.
De Advocaat-Generaal: “De EU-bepaling machtigt de lidstaten dus niet om een verbod in te voeren op het slachten van dieren zoals dit vereist is voor religieuze riten en uitdrukkelijk is toegestaan door de EU-verordening over het doden van dieren.”

Reacties zijn gesloten.