Interprovinciaal Opperrabbinaat

A. Algemene gegevens 

Naam ANBI: Interprovinciaal Opperrabbinaat
RSIN/Fiscaal nummer: 824171949
Website adres: www.ipor.nl
Postadres: Postbus 7967
Postcode: 1008 AD
Plaats: Amsterdam

Het Interprovinciaal Opperrabbinaat verkeert sinds 22 mei 2018 in liquidatie. Bij besluit van de Centrale Commissie van het NIK van 22 mei 2018 werd het ressort IPOR opgeheven en werden de Gemeenten die behoorden tot het voormalige ressort verdeeld over twee nieuwe ressorten.

In het reglement van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap staat in artikel 1 “Het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap bestaat uit: de Joden, woonachtig in Nederland, die lid zijn van en als zodanig ingedeeld zijn in kerkelijke gemeenten, behorende tot het Kerkgenootschap.” In Artikel 10 staat: “Bij verordening der Centrale Commissie, op voordracht van de Permanente Commissie, worden de gemeenten ondergebracht in ressorten en wordt voor elk ressort een hoofdplaats aangewezen”. Het ressort IPOR, inmiddels in liquidatie, bezit als zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk Wetboek rechtspersoonlijkheid. “Aan de ressorten is met inachtneming van de bepalingen van dit Reglement, de regeling van hun bestuur en huishouding overgelaten.” (art 12 Reglement NIK).

De reglementen van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap bevatten o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en arbitrage. Het reglement is te vinden op de website van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap.

Het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op het voormalige Interprovinciaal Opperrabbinaat.

B.   Samenstelling bestuur

Het bestuur van het ressort ligt bij de Ressortale Vergadering dat wordt gevormd door vertegenwoordigers van in het IPOR gelegen gemeenten. De Ressortale Vergadering kiest uit haar midden een bestuur, dat bestaat uit ten minste 3 en ten hoogste 5 leden.

Na de opheffing van het IPOR per besluit van 22 mei 2018 werd het bestuur gevormd door een tweetal vereffenaars. De vereffenaars zijn verantwoordelijk voor de publicatie van onderhavige gegevens.

De vereffenaars dragen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor het beheer van de financiële en andere middelen van het ressort. Zij brengen verslag uit aan de Centrale Commissie van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap.

C.   Doelstelling/visie

De doelstelling van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap, inclusief haar zelfstandige onderdelen vormt: het belijden van het geloof in de Ene Eeuwige G’d van Israel en het uitvoeren van de gestelde G’ddelijke voorschriften. Dit belijden en dit uitvoeren staan aan de basis van haar structuur en haar organisatie.

Tot haar visie rekent het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap, inclusief haar zelfstandige onderdelen: werkzaam te zijn aan het versterken van de joodse identiteit, het bewaren en uitdragen van joodse waarden en het aldus bijdragen aan het bouwen aan een betere wereld.

D.   Beleidsplan

Het beleidsplan van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap, inclusief haar zelfstandige onderdelen, is voor het laatst vastgesteld in de vergadering van de Centrale Commissie van het  Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap op 28 juni 2014 en kunt u vinden via deze link: Beleid NIK 2014-2018.

E.   Beloningsbeleid

Het Ressort IPOR i.l. heeft personeel in dienst. De beloning vindt plaats conform het loongebouw van de Protestantse Kerk in Nederland.

Personen in bestuurlijke posities zoals het Bestuur van het ressort, commissie- of collegeleden, ontvingen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Een van de vereffenaars die als externe deskundige werd ingeschakeld, ontvangt een vergoeding voor de verleende diensten. Voorts kunnen de werkelijk gemaakte kosten worden vergoed.

F.   Verslag Activiteiten

De vereffenaars hebben tot taak de vorderingen van het voormalige IPOR te innen, de verplichtingen van het voormalige IPOR te voldoen en waar mogelijk te beëindigen. De vereffenaars hebben voorts tot taak om een opstelling te maken van de bezittingen en de schulden van het Ressort per 1 juni en deze te verdelen over de rechtsopvolgers van het Ressort conform het besluit van de Centrale Commissie van het NIK.

Het voormalige bestuur van het IPOR had de algemene verantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeenschap. Dat deed het door zelf contact te hebben met de Joodse gemeenten behorende tot het ressort en via de rabbinale functionarissen die belast zijn met de geestelijke leiding van de leden van Joodse gemeenten, pastoraal werk en Joods onderwijs.

De werkzaamheden omvatten:
(ondersteunen van) De eredienst
Leiden van begrafenissen en steenzettingen
Begeleiding van gioer-kandidaten
Onderwijs
Sociale activiteiten
Pastoraal werk
Outreach
Interreligieuze activiteiten
Dialoog met de samenleving

G.   Voorgenomen bestedingen.

Gelet op de status van de organisatie (in liquidatie) is er geen bestedingsplan. De aanwezige middelen zullen t.z.t. worden overgedragen aan de rechtsopvolgers. Er wordt uitsluitend verwacht dat er bankkosten zullen optreden.

H.   Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft inzicht in de  gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

Baten en Lasten
begroting rekening rekening
2021 2020
2019
 
baten  €
 
 Opbrengsten uit bezittingen 0   0  0
 Bijdragen gemeenten 0 0 0
 Subsidies en overige bijdragen van derden 0  2.008 789
Totaal baten 0 2.008 789
 
lasten
 Bestedingen rabbinale functionarissen 0   0 0
 Bestedingen activiteiten 0  0 0
 Bijdragen aan andere organen binnen het kerkgenootschap 0  0  0
 Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente 150 1.827   1.230
Totaal lasten 150  1.827 1.230
 
Resultaat (baten – lasten) – 150  181  – 441

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de gemeenten behorende tot het Ressort wordt elk jaar gevraagd om bij te dragen aan het werk van het Ressort. Ressorten ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de bezittingen.

Reacties zijn gesloten.