Nederlands-Israëlietisch Seminarium

  A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Nederlands-Israëlietisch Seminarium
RSIN/Fiscaal nummer: 804510106
Website adres: niseminarium.org
Postadres: Postbus 87058
Postcode: 1080 JB
Plaats: Amsterdam

Het Nederlands-Israëlietisch Seminarium is een onderwijsinrichting, tot opleiding en vorming van godgeleerden en godsdienstonderwijzers ten behoeve van de Nederlands-Israëlietische gemeenten die behoren tot het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap.

Deze instelling is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk Wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

De inrichting van het Nederlands-Israëlietisch Seminarium wordt geregeld door verordeningen van het Nederlands-Israëlietisch Kerkgenootschap.

De verordeningen van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap bevatten o.m. bepalingen omtrent het bestuur, geldelijk beheer, en het onderwijs van dit Seminarium.

Het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op het Nederlands-Israëlietisch Seminarium te Amsterdam.

B.   Samenstelling bestuur

Het bestuur van deze instelling wordt gevormd door een college van tenminste zeven leden, dat de naam draagt van “Curatoren van het Nederlands-Israëlietisch Seminarium”. Het bestuur benoemt uit zijn midden onder meer een voorzitter, onder-voorzitter, secretaris en penningmeester. De penningmeester heeft tot taak de financiële middelen van de instelling te beheren. Het Curatorium legt verantwoording af over het financiëel beleid aan de Centrale Commissie van het Nederlands-Israëlietisch Kerkgenootschap, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.

C.   Doelstelling/visie

De doelstelling van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap, inclusief haar zelfstandige onderdelen vormt: het belijden van het geloof in de Ene Eeuwige G’d van Israel en het uitvoeren van de gestelde G’ddelijke voorschriften. Dit belijden en dit uitvoeren staan aan de basis van haar structuur en haar organisatie.

Tot haar visie rekent het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap, inclusief haar zelfstandige onderdelen: werkzaam te zijn aan het versterken van de joodse identiteit, het bewaren en uitdragen van joodse waarden en het aldus bijdragen aan het bouwen aan een betere wereld.

D.   Beleidsplan

Het beleidsplan van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap, inclusief haar zelfstandige onderdelen, is voor het laatst vastgesteld in de vergadering van de Centrale Commissie van het  Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap op 28 juni 2014 en kunt u vinden via deze link: Beleid NIK 2014-2018.

E.   Beloningsbeleid

Onze instelling heeft personeel in dienst. De beloning vindt in het algemeen plaats conform het loongebouw van de Protestantse Kerk in Nederland.

Personen in bestuurlijke posities zoals het Curatorium van het Nederlands-Israëlietisch Seminarium ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte kosten kunnen worden vergoed.

F.   Verslag Activiteiten

 Het Bestuur heeft de algemene verantwoordelijkheid voor het in stand houden van het instituut.

Dat doet hij door het leerlingen in staat te stellen diverse opleidingen te volgen voor godgeleerde dan wel godsdienstonderwijzer. Er is een jaarlijks curriculum, afgestemd op het gewenste niveau. Zij, die aan de eisen van de opleiding hebben voldaan, kunnen hun examen afleggen bij de examencommissie van het Nederlands-Israëlietisch Kerkgenootschap.

G.   Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren, tenzij er sprake is van beleidswijzingen. Het werk van het Instituut  vertoont een grote mate van continuïteit: de rector en de leraren of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, en er vinden daarnaast met regelmaatandere activiteiten plaats, die passen binnen het kader van de instelling. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H.   Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

NEDERLANDS-ISRAELITISCH SEMINARIUM
Baten en Lasten
begroting rekening rekening
2022 2021 2020
 
Baten
 
 Opbrengsten vermogen en koersresultaten 47.200 137.463 13.428
Cursusgelden 8.750 4.135 1.868
 Subsidies en overige bijdragen van derden 170.000 163.046 160.000
Totaal baten 225.950 304.644 175.2961
 
lasten
Salariskosten docenten / pensioenvoorz. 142.790 105.548 90.756
Overige bureaukosten/kosten rectoraat 41.900 47.785 38.864
Huisvestingskosten 31.667 25.000 26.131
 Afschrijvingen 0 0 0
 Overige kosten 10.700 6.556 6.117
Totaal lasten 227.057 184.889 161.868
 
Resultaat (baten – lasten) -1.107 119.755 13.428

Reacties zijn gesloten.