NIG Almere

A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Nederlands Israëlitische Gemeente Almere
RSIN/Fiscaal nummer: 824171858
Postadres: Postbus 7967
Postcode: 1008 AD
Plaats: Amsterdam

De Nederlands Israëlitische Gemeente Almere is een geloofsgemeenschap die behoort tot het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap. In het reglement van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap staat in artikel 1 “Het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap bestaat uit: de Joden, woonachtig in Nederland, die lid zijn van en als zodanig ingedeeld zijn in kerkelijke gemeenten, behorende tot het Kerkgenootschap.”

“Aan de gemeenten is met inachtneming van de bepalingen van dit Reglement, de regeling van haar bestuur en huishouding overgelaten.” (art 5 Reglement NIK)

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk Wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

De reglementen van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap bevatten o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en arbitrage.

Het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Nederlands Israëlitische Gemeente Almere.

B.    Samenstelling bestuur

Het bestuur van de gemeente ligt bij het Bestuur dat wordt gevormd door o.m. leden van deze gemeente. Omdat de gemeente niet in staat is zelf in haar Bestuur te voorzien, heeft de gemeente aan het bestuur van het NIK (de Permanente Commissie van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap) verzocht de bestuurlijke taken over te nemen.

Het Bestuur draagt gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor het beheer van de financiële en andere middelen van de gemeente. Het Bestuur legt verantwoording af aan de leden, wat tot uitdrukking komt in de publicatie van o.a. de begroting en de jaarrekening.

C.   Doelstelling/visie

De doelstelling van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap, inclusief haar zelfstandige onderdelen vormt: het belijden van het geloof in de Ene Eeuwige G’d van Israël en het uitvoeren van de gestelde G’ddelijke voorschriften. Dit belijden en dit uitvoeren staan aan de basis van haar structuur en haar organisatie.

Tot haar visie rekent het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap, inclusief haar zelfstandige onderdelen: werkzaam te zijn aan het versterken van de joodse identiteit, het bewaren en uitdragen van joodse waarden en het aldus bijdragen aan het bouwen aan een betere wereld.

D.   Beleidsplan

Het beleidsplan van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap, inclusief haar zelfstandige onderdelen, is voor het laatst vastgesteld in de vergadering van de Centrale Commissie van het  Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap op 28 juni 2014.

Dit plan is te vinden op de site van het NIK via deze link: Beleid NIK 2014-2018

E.   Beloningsbeleid

Onze Gemeente heeft geen personeel in dienst.

Personen in bestuurlijke posities ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte kosten kunnen eventueel worden vergoed.

F.   Verslag Activiteiten

Het Bestuur heeft de algemene verantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet het bestuur door het informeren van de leden, het aanbieden van pastorale zorg en het ondersteunen bij begrafenissen. Het geeft voorts ruimte aan leden om activiteiten te organiseren.

G.  Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluit aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. In de kolom begroting in het overzicht hieronder is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H.   Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

GEMEENTE: N.I.G. Almere
Baten en Lasten
 begroting rekening rekening
2022 2021 2020
 
baten   €   €   €
 
 Opbrengsten uit bezittingen  0  0  0
 Bijdragen gemeenteleden         1.000 1.417 762
 Subsidies en overige bijdragen van derden  3.600 0 0
Totaal baten 4.600 1.417 762
 
lasten
 Bestedingen Pastoraat (rabbijn en/of religieuze functionaris) 0 0  0
 Bestedingen Synagogediensten, onderwijs en vorming, activiteiten 0 0 0
 Bijdragen aan andere organen binnen het kerkgenootschap 985 388 260
 Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving) 0 0 0
 Salarissen (niet-relig. functionarissen) 0 0  0
 Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente 390 400 89
 Lasten overige eigendommen en inventarissen 0  0 0
Totaal lasten 1.375 788 349
 
Resultaat (baten – lasten) 3.225 629

413

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de leden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de Joodse Gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Joodse Gemeenten ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (synagoge)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, zorg en religieus onderricht inclusief de daar mee gemoeid zijnde personeelskosten en aan de organisatie van religieuze activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de bezittingen, benodigd voor het houden van de synagogediensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het regionaal en/of landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de bezittingen.

Reacties zijn gesloten.