NIG Nijmegen

A. Algemene gegevens

Naam ANBI:NIG Nijmegen
Telefoonnummer06-4929 1520
RSIN/Fiscaal nummer:81274353
E-mail:info@nignijmegen.nl
Adres:Nonnenstraat 19-21
Postcode:6511 VN
Plaats:Nijmegen
Postadres:Postbus 3028

De Nederlands Israëlitische Gemeente Nijmegen is een gemeente waar om de week dienst gehouden wordt. De joodse gemeente in Nijmegen is een actieve gemeente met een rabbijn. De Joodse Gemeente Nijmegen (NIG Nijmegen)  is een geloofsgemeenschap die behoort tot het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap. In het reglement van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap staat in artikel 1 “Het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap bestaat uit: de Joden, woonachtig in Nederland, die lid zijn van en als zodanig ingedeeld zijn in kerkelijke gemeenten, behorende tot het Kerkgenootschap.”

“Aan de gemeenten is met inachtneming van de bepalingen van dit Reglement, de regeling van haar bestuur en huishouding overgelaten.” (art 5 Reglement NIK)

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk Wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

De reglementen van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap bevatten o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en arbitrage.

Het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de NIG Leeuwarden.

B.    Samenstelling bestuur

Het bestuur van de gemeente ligt bij het Bestuur dat wordt gevormd door leden van deze gemeente. In onze gemeente telt het bestuur drie (3) leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het bestuur heeft een penningmeester. De penningmeester heeft tot taak de financiële middelen van de gemeente te beheren. Het Bestuur draagt gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor het beheer van de financiële en andere middelen van de gemeente. Het Bestuur legt verantwoording af aan de leden, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.

C.    Doelstelling/visie

De doelstelling van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap, inclusief haar zelfstandige onderdelen vormt: het belijden van het geloof in de Ene Eeuwige G’d van Israel en het uitvoeren van de gestelde G’ddelijke voorschriften. Dit belijden en dit uitvoeren staan aan de basis van haar structuur en haar organisatie.

Tot haar visie rekent het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap, inclusief haar zelfstandige onderdelen: werkzaam te zijn aan het versterken van de joodse identiteit, het bewaren en uitdragen van joodse waarden en het aldus bijdragen aan het bouwen aan een betere wereld.

D.    Beleidsplan

Het beleidsplan van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap, inclusief haar zelfstandige onderdelen, is voor het laatst vastgesteld in de vergadering van de Centrale Commissie van het  Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap op 28 juni 2014 en kunt u vinden via deze link: Beleid NIK 2014-2018.

Op de website www.joods-welzijn.nl vindt u het beleidsplan van onze gemeente.

E.    Beloningsbeleid

Onze gemeente heeft personeel in dienst. De beloning vindt plaats conform het loongebouw van de Protestantse Kerk in Nederland. De bestuursleden zijn niet in dienst van de gemeente en ontvangen geen loon. Alleen werkelijk gemaakte kosten kunnen worden vergoed. Vrijwilligers waaronder ook het bestuur worden vergoed voor hun inspanningen. Wanneer daar reden toe is wordt hun inzet beloond volgens de gebruiken in het economisch verkeer en vrijwilligerssector.

F.    Verslag Activiteiten

Het Bestuur heeft de algemene verantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet hij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform het reglement van onze gemeente of opgedragen door de Ledenvergadering gedelegeerd naar afzonderlijke commissies of groepen, waaronder bestuur: van de begraafplaats en bestuur Stichting Synagoge Nijmegen.

Tot de reguliere activiteiten behoren:
Eredienst
Onderwijs
Sociale activiteiten
Outeach
Interreligieuze activiteiten
Dialoog met de samenleving

G.    Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het werk van de gemeente (of het gemeente-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de rabbijn of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, synagogediensten worden gehouden en ook andere religieuze activiteiten vinden plaats.

H.    Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

GEMEENTE Leeuwarden   
Baten en Lasten   
  begrotingrekeningrekening
 202220212020
  €  € €
baten   
   
 Opbrengsten uit bezittingen5.00041.572– 4.585
 Bijdragen gemeenteleden22.00025.42221.831
 Subsidies en overige bijdragen van derden42.00039.45575.419
Totaal baten69.000106.44992.665
   
lasten   
    
 Bestedingen Pastoraat (rabbijn en/of religieuze functionaris)40.50032.22056.630
 Bestedingen Synagogediensten, onderwijs en vorming, activiteiten7.5009.015 4.786
 Bijdragen aan andere organen binnen het kerkgenootschap4.5004.4254.699
 Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)25.00026.470 16.734
 Salarissen (niet-relig. functionarissen) 0 00
 Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente3.5002.5564.437
 Lasten overige eigendommen en inventarissen2.500 3.1212.092
Totaal lasten83.500 77.80789.378
   
Resultaat (baten – lasten)-/- 14.50028.6423.287

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de leden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de Joodse Gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Joodse Gemeenten ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (synagoge)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, zorg en religieus onderricht inclusief de daar mee gemoeid zijnde personeelskosten en aan de organisatie van religieuze activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de bezittingen, benodigd voor het houden van de synagogediensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het regionaal en/of landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de bezittingen.

Reacties zijn gesloten.