NIG Rotterdam

A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Nederlands-Israëlitische Gemeente te Rotterdam
Telefoonnummer 010-4669765
RSIN/Fiscaal nummer: 2536432
Website adres: www. nig-rotterdam.nl
Adres: ABN Davidsplein 4
Postcode: 3039KA
Plaats: Rotterdam
 

De Joodse Gemeente Rotterdam is een geloofsgemeenschap die behoort tot het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap. In het reglement van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap staat in artikel 1 “Het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap bestaat uit: de Joden, woonachtig in Nederland, die lid zijn van en als zodanig ingedeeld zijn in kerkelijke gemeenten, behorende tot het Kerkgenootschap.”

“Aan de gemeenten is met inachtneming van de bepalingen van dit Reglement, de regeling van haar bestuur en huishouding overgelaten.” (art 5 Reglement NIK)

Wij zijn een gastvrije gemeente, onze deuren staan open, en onze gemeente is gebaseerd op traditie en saamhorigheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk Wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

De reglementen van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap bevatten o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en arbitrage. Het reglement is te vinden op de website van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap.

Het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Nederlands Israelitische Gemeente Rotterdam te Rotterdam.

B.   Samenstelling bestuur

Het bestuur van de gemeente ligt bij het Bestuur dat wordt gevormd door leden van deze gemeente. In onze gemeente telt het bestuur vier leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het bestuur heeft een penningmeester. De penningmeester heeft tot taak de financiële middelen van de gemeente te beheren. Het Bestuur draagt gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor het beheer van de financiële en andere middelen van de gemeente. Het Bestuur legt verantwoording af aan de leden, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.

C.   Doelstelling/visie

De doelstelling van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap, inclusief haar zelfstandige onderdelen vormt: het belijden van het geloof in de Ene Eeuwige G’d van Israel en het uitvoeren van de gestelde G’ddelijke voorschriften. Dit belijden en dit uitvoeren staan aan de basis van haar structuur en haar organisatie.

Tot haar visie rekent het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap, inclusief haar zelfstandige onderdelen: werkzaam te zijn aan het versterken van de joodse identiteit, het bewaren en uitdragen van joodse waarden en het aldus bijdragen aan het bouwen aan een betere wereld.

D.   Beleidsplan

Op de website www.nig-rotterdam.nl vindt u het beleidsplan 2020-2021 van onze gemeente

 Speerpunten van ons beleid :

  • Veiligheid – Gebouw – Toekomst
  • Intensiever op zoek naar nieuwe leden
  • WIJ gevoel – duidelijk één lijn bestuur/rabbinaat/leden
  • Saamhorigheid
  • Organiseren van sjoeldiensten – onderwijs – sociaal/culturele bijeenkomsten
  • Transparant en open beleid.

E.   Beloningen

Onze gemeente heeft personeel in dienst. De beloning vindt plaats conform het loongebouw van de Protestantse kerk in Nederland.

Personen in bestuurlijke posities zoals het Bestuur van de gemeente, commissie- of collegeleden, ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte kosten kunnen worden vergoed.

F.   Verslag Activiteiten

Het Bestuur heeft de algemene verantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet hij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform het reglement van onze gemeente of opgedragen door de Ledenvergadering gedelegeerd naar afzonderlijke commissies of groepen, waaronder de sociale commissie, de bouwcommissie en de financiële commissie.

Tot de reguliere activiteiten behoren:

Eredienst
Onderwijs
Sociale activiteiten
Outreach
Interreligieuze activiteiten
Dialoog met de samenleving

G.   Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het werk van de gemeente (of het gemeente-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de rabbijn of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, synagogediensten worden gehouden en ook andere religieuze activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H.   Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

NB: De cijfers over het resultaat van 2021 zijn voorlopige cijfers die nog de goedkeuring behoeven van de Algemene Ledenvergadering.

GEMEENTE:

Nederlands Israelitische Gemeente (Joodse Gemeente) Rotterdam

     
Baten en Lasten      
  begroting rekening rekening
  2022 2021 2020
   €  €  €
baten      
       
 Opbrengsten uit bezittingen 78.700 63.128 57.376
 Bijdragen gemeenteleden 64.000 65.684 65.086
 Subsidies en overige bijdragen van derden 135.550 212.053 222.949
Totaal baten 278.250 340.865 345.411
       
lasten      
       
 Bestedingen Pastoraat (rabbijn en/of religieuze functionaris) 69.733 70.974 63.089
 Bestedingen Synagogediensten, onderwijs en vorming, activiteiten 5.950 4.031 5.146
 Bijdragen aan andere organen binnen het kerkgenootschap 0 0 0
 Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving) 72.020 77.555 72.078
 Salarissen (niet-relig. functionarissen) 31.925 30.819  28.883
 Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente 8.925 20.159 15.925
 Lasten overige eigendommen en inventarissen 114.420 154.797 147.140
Totaal lasten 302.973 358.335  332.261
       
Resultaat (baten – lasten) -/- 24.723  -/- 17.470 13.150
       

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de leden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de Joodse Gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Joodse Gemeenten ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (synagoge)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, zorg en religieus onderricht inclusief de daar mee gemoeid zijnde personeelskosten en aan de organisatie van religieuze activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de bezittingen, benodigd voor het houden van de synagogediensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het regionaal en/of landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de bezittingen.

Reacties zijn gesloten.