NIG Utrecht

In het kader van de ANBI wetgeving publiceert de het NIK namens de NIG Utrecht de onderstaande gegevens. Omwille van de veiligheid zijn enkele elementen weggelaten. Neem met vragen contact met de NIG Utrecht via onderstaand emailadres op. 

A. Algemene gegevens

Naam ANBINederlands Israëlitische Gemeente Utrecht
RSIN/Fiscaal nummer2612033; KvK nummer: 80880916
Website adreswww.nigutrecht.nl
Emailinfo@nigutrecht.nl

De Nederlands Israëlitische Gemeente Utrecht is een geloofsgemeenschap die behoort tot het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap. In het reglement van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap staat in artikel 1 “Het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap bestaat uit: de Joden, woonachtig in Nederland, die lid zijn van en als zodanig ingedeeld zijn in kerkelijke gemeenten, behorende tot het Kerkgenootschap.”
“Aan de gemeenten is met inachtneming van de bepalingen van dit Reglement, de regeling van haar bestuur en huishouding overgelaten.” (art 5 Reglement NIK)
Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk Wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.
De reglementen van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap bevatten o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en arbitrage.
Het reglement is te vinden op de website van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap. Het reglement van de Nederlands Israëlitische Gemeente Utrecht, waar het NIK reglement precedentie over heeft, wordt op verzoek toegezonden bij een daartoe geformuleerd bericht aan info@nigutrecht.nl .
Het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Nederlands Israëlitische Gemeente Utrecht. 

B. Samenstelling bestuur
Het bestuur van de gemeente ligt bij het Bestuur dat wordt gevormd door leden van deze gemeente. In onze gemeente telt het bestuur 3 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.
Het bestuur heeft een penningmeester. De penningmeester heeft tot taak de financiële middelen van de gemeente te beheren. Het Bestuur draagt gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor het beheer van de financiële en andere middelen van de gemeente. Het Bestuur legt verantwoording af aan de leden, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. 

C. Doelstelling/visie
De doelstelling van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap, inclusief haar zelfstandige onderdelen vormt: het belijden van het geloof in de Ene Eeuwige G’d van Israel en het uitvoeren van de gestelde G’ddelijke voorschriften. Dit belijden en dit uitvoeren staan aan de basis van haar structuur en haar organisatie. 
Tot haar visie rekent het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap, inclusief haar zelfstandige onderdelen: werkzaam te zijn aan het versterken van de joodse identiteit, het bewaren en uitdragen van joodse waarden en het aldus bijdragen aan het bouwen aan een betere wereld. 

D. Beleidsplan
Het beleidsplan van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap, inclusief haar zelfstandige onderdelen, is voor het laatst vastgesteld in de vergadering van de Centrale Commissie van het  Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap op 28 juni 2014 en kunt u vinden via deze link: www.nik.nl
Op de website www.nigutrecht.nl vindt u het beleidsplan 2015-2025 van onze gemeente. Deze is ook opgenomen onderaan deze pagina.

E. Beloningsbeleid
Onze gemeente heeft geen personeel in betaalde loondienst. Een persoon ontvangt loon in natura (woongenot), waarvoor conform de door de belastingdienst en overige relevante instanties afdrachten aan de staat en overige relevante instanties worden voldaan.
Personen in bestuurlijke posities zoals het Bestuur van de gemeente, commissie- of collegeleden, ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte kosten kunnen worden vergoed. 

F. Verslag Activiteiten
Het Bestuur heeft de algemene verantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet hij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform het reglement van onze gemeente of opgedragen door de Ledenvergadering gedelegeerd naar afzonderlijke commissies of groepen, waaronder de kascommissie, het chewre kedisja voor mannen en het chewre kedisja voor vrouwen.

Tot de reguliere activiteiten behoren:
Eredienst
Onderwijs
Sociale activiteiten
Outreach
Interreligieuze activiteiten
Dialoog met de samenleving 

G. Voorgenomen bestedingen.
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het werk van de gemeente (of het gemeente-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: synagogediensten worden gehouden en ook andere religieuze activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht. 

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Gemeente Utrechtbegroting 2021rekening 2020rekening 2018
baten
Opbrengst uit bezittingen32.00034.90331.515
Bijdragen gemeenteleden15.50020.55012.692
Subsidies en overige bijdragen13.5004.74312.870
totaal baten61.00060.19657.077
lasten
Bestedingen Pastoraat (rabbijn en/of religieuze functionaris)3.5002.2503.721
Bestedingen Syn.diensten, onderwijs en vorming, activiteiten4.5001.340986
Bijdragen aan andere organen binnen het kerkgenootschap3.20501.0430
Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)61.80028.27119.802
Salarissen (niet-relig. functionarissen)1.2501.1871.169
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente17.7155.4085.105
Lasten overige eigendommen en inventarissen
totaal lasten92.01539.49930.784
Resultaat-31.01520.69726.293

Toelichting Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de leden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de Joodse Gemeente waartoe zij behoren.
Soms bezit de gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.
Joodse Gemeenten ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (synagoge)gebouwen of een specifiek project.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, zorg en religieus onderricht inclusief de daar mee gemoeid zijnde personeelskosten en aan de organisatie van religieuze activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de bezittingen, benodigd voor het houden van de synagogediensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het regionaal en/of landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de bezittingen.* Voorlopige cijfers. Onder voorbehoud van goedkeuring en controle. 

Beleidsplan 2015-2025
1. De NIG Utrecht wil haar ledental in stand houden of uitbreiden.
2. De NIG Utrecht wil haar religieuze activiteiten voortzetten en uitbreiden.
3. De NIG Utrecht biedt haar leden beneden de 18 jaar desgewenst toegang tot onderwijs.
4. De NIG Utrecht wil de identiteit van het jodendom in Utrecht en omgeving uitdragen, met acht voor de veiligheid van de gemeente en haar bezoekers.
5. De NIG Utrecht wil het beheer van begraafplaatsen voortzetten

Reacties zijn gesloten.