NIG Zeeland

 

 A. Algemene gegevens

Naam ANBI:

Joodse Gemeente Zeeland

   

RSIN/Fiscaal nummer:

805429311

Website adres:

www.joodszeeland.nl

E-mail:

nfo@joodszeeland.nl

Postadres:

Postbus  402

Postcode:

4330 AK

Plaats:

Middelburg

De Joodse Gemeente Zeeland is een geloofsgemeenschap die behoort tot het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap. In het reglement van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap staat in artikel 1 “Het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap bestaat uit: de Joden, woonachtig in Nederland, die lid zijn van en als zodanig ingedeeld zijn in kerkelijke gemeenten, behorende tot het Kerkgenootschap.”

“Aan de gemeenten is met inachtneming van de bepalingen van dit Reglement, de regeling van haar bestuur en huishouding overgelaten.” (art 5 Reglement NIK).

De Joodse gemeente Zeeland is wil een plaats bieden  voor joodse mensen uit Zeeland om elkaar te ontmoeten via synagoge diensten, leerbijeenkomsten en andere vormen. 

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk Wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

De reglementen van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap bevatten o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en arbitrage. Het reglement is te vinden op de website van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap.

Het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Joodse gemeente Zeeland

B.  Samenstelling bestuur

Het bestuur van de gemeente ligt bij het Bestuur dat wordt gevormd door leden van deze gemeente. In onze gemeente telt het bestuur 4  leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het bestuur heeft een penningmeester. De penningmeester heeft tot taak de financiële middelen van de gemeente te beheren. Het Bestuur draagt gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor het beheer van de financiële en andere middelen van de gemeente. Het Bestuur legt verantwoording af aan de leden, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.


C.  Doelstelling/visie

De doelstelling van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap, inclusief haar zelfstandige onderdelen vormt: het belijden van het geloof in de Ene Eeuwige G’d van Israel en het uitvoeren van de gestelde G’ddelijke voorschriften. Dit belijden en dit uitvoeren staan aan de basis van haar structuur en haar organisatie.

Tot haar visie rekent het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap, inclusief haar zelfstandige onderdelen: werkzaam te zijn aan het versterken van de joodse identiteit, het bewaren en uitdragen van joodse waarden en het aldus bijdragen aan het bouwen aan een betere wereld.

 

D.  Beleidsplan

Het beleidsplan van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap, inclusief haar zelfstandige onderdelen, is voor het laatst vastgesteld in de vergadering van de Centrale Commissie van het  Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap op 28 juni 2014 en kunt u vinden via deze link: https://www.nik.nl/beleid-nik-2014-2018/

 

EBeloningsbeleid

Onze gemeente heeft geen personeel in dienst.

 

Personen in bestuurlijke posities zoals het Bestuur van de gemeente, commissie- of collegeleden, ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte kosten kunnen worden vergoed.

 

F.  Verslag Activiteiten

Het Bestuur heeft de algemene verantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet hij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform het reglement van onze gemeente of opgedragen door de Ledenvergadering gedelegeerd naar afzonderlijke commissies of groepen, waaronder de

Tot de reguliere activiteiten behoren:

Eredienst

Onderwijs

Sociale activiteiten

Outreach

Interreligieuze activiteiten

Dialoog met de samenleving

 

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

 

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.


Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de leden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de Joodse Gemeente waartoe zij behoren.

Joodse Gemeenten ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (synagoge)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten, zorg en religieus onderricht inclusief de daar mee gemoeid zijnde en aan de organisatie van religieuze activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de bezittingen, benodigd voor het houden van de synagogediensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen begraafplaatsen) en aan de kosten van de eigen organisatie en bijdragen voor het in stand houden van het regionaal en/of landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de bezittingen.

Joodse Gemeente Zeeland te Middelburg

Begroting voor boekjaar 2019 en 2018 en realisatie over 2018

2019 2018 2018
Baten begrbegrreal
Kerkelijke belastingen     4.500,00     4.500,00     3.859,00
Giften     4.600,00     4.500,00     5.523,00
Donaties in Natura        525,00        500,00        708,00
Subsidie Sjabbatton & lessen              –                –                –  
Pesach + Sjabbaton     1.300,00        600,00        765,00
Chevre Kadisha        350,00        350,00        150,00
Rente opbrengsten (bank)        510,00        500,00        530,00
   
Totaal baten   11.785,00   10.950,00   11.535,00
Lasten
Rabbinale Diensten        750,00        700,00        380,00
Huisvesting     3.500,00     3.250,00     2.750,00
Verzekeringen + beveiliging     2.125,00        990,00     6.746,00
Inventaris        460,00        440,00        391,00
Beheerkosten     6.620,00     6.510,00     9.971,00
Totaal lasten   13.455,00   11.890,00   20.238,00
Resultaat (toevoeging aan algemene reserve)    -1.670,00       -940,00    -8.703,00
                 
Toelichting lasten 2019 2018 R.2018
Rabbinale Diensten        750,00        700,00        380,00
Huisvestingskosten
Bijdrage gebruik Synagoge     2.500,00     2.500,00     2.700,00
Begraafplaats B.B.J.B.Z              –          250,00        250,00
Giften speciale projecten (Tora Or)     1.000,00        500,00        500,00
Verzekering + beveiliging
Verzekering begraafplaatsen        900,00        840,00        894,00
Beveiliging algemeen     1.225,00        150,00     5.852,00
Kosten inventaris
Huur postbus        260,00        240,00        254,00
Restauratie en reparatie         50,00         50,00         25,00
Kleine aanschaffingen        150,00        150,00        112,00
Beheerkosten
Kantoorbehoeften + drukwerk        180,00        150,00           214,00
Representatiekosten        375,00        350,00        407,00
Porti         75,00         50,00        198,00
Contributies IPOR + NIK     2.200,00     2.200,00     1.213,00
Oninbare contributie en facturen              –                –          250,00
Diverse beheerkosten        240,00        210,00        232,00
Chevre Kadisha        200,00        200,00        877,00
Scholingskosten onderwijs        100,00        100,00        108,00
Kasjroet keuken 800 jaar Middelburg     1.000,00     1.000,00     1.882,00
Pesach        550,00        550,00        547,00
Sjabbaton/Kiddush Sabbath     1.000,00     1.000,00     1.899,00
Hoge Feestdagen        200,00        200,00        179,00
Donaties in natura        500,00        500,00        708,00
Som der lasten   13.455,00   11.890,00   19.681,00

Reacties zijn gesloten.