NIHS Limburg

  1. A. Algemene gegevens
Naam ANBI: Nederlands Israëlitische Hoofdsynagoge Limburg
RSIN/Fiscaal nummer: 3918063
Website adres: www.joodsmaastricht.nl
E-mail: beheerder@joodsmaastricht.nl
Postadres: Capucijnengang 2
Postcode: 6211 RV
Plaats: Maastricht

De Nederlands Israëlitische Hoofdsynagoge Limburg is een geloofsgemeenschap die behoort tot het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap. In het reglement van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap staat in artikel 1 “Het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap bestaat uit: de Joden, woonachtig in Nederland, die lid zijn van en als zodanig ingedeeld zijn in kerkelijke gemeenten, behorende tot het Kerkgenootschap.”

“Aan de gemeenten is met inachtneming van de bepalingen van dit Reglement, de regeling van haar bestuur en huishouding overgelaten.” (art 5 Reglement NIK)

De Nederlands Israëlitische Hoofdsynagoge Limburg stimuleert en onderhoudt intensieve contacten met studenten, medewerkers van Israëlische bedrijven, Academisch Ziekenhuis en de Universiteit Maastricht.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk Wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

De reglementen van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap bevatten o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en arbitrage. Het reglement is te vinden op de website van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap.

Het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Nederlands Israëlitische Hoofdsynagoge Limburg gevestigd te Maastricht.

B.   Samenstelling bestuur

Het bestuur van de gemeente ligt bij het Bestuur dat wordt gevormd door leden van deze gemeente. In onze gemeente telt het bestuur 4 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het bestuur heeft een penningmeester. De penningmeester heeft tot taak de financiële middelen van de gemeente te beheren. Het Bestuur draagt gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor het beheer van de financiële en andere middelen van de gemeente. Het Bestuur legt verantwoording af aan de leden, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.

C.   Doelstelling/visie

De doelstelling van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap, inclusief haar zelfstandige onderdelen vormt: het belijden van het geloof in de Ene Eeuwige G’d van Israel en het uitvoeren van de gestelde G’ddelijke voorschriften. Dit belijden en dit uitvoeren staan aan de basis van haar structuur en haar organisatie.

Tot haar visie rekent het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap, inclusief haar zelfstandige onderdelen: werkzaam te zijn aan het versterken van de joodse identiteit, het bewaren en uitdragen van joodse waarden en het aldus bijdragen aan het bouwen aan een betere wereld.

D.   Beleidsplan

Het beleidsplan van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap, inclusief haar zelfstandige onderdelen, is voor het laatst vastgesteld in de vergadering van de Centrale Commissie van het  Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap op 28 juni 2014 en kunt u vinden via deze link: beleid NIK 2014-2018.

Op de website www.joodsmaastricht.nl vindt u het beleidsplan 2015-2016 van onze gemeente.

Samenvatting van het beleidsplan:

De Nederlands Israëlitische Hoofdsynagoge Limburg gevestigd te Maastricht, beheert een van de oudste synagoges van ons land en is vooral gericht op continuering van Joods leven in de Provincie Limburg.

E.   Beloningsbeleid

Onze gemeente heeft geen personeel in dienst.
Personen in bestuurlijke posities zoals het Bestuur van de gemeente, commissie- of collegeleden, ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte kosten kunnen worden vergoed.

F.   Verslag Activiteiten

Het Bestuur heeft de algemene verantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet hij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform het reglement van onze gemeente of opgedragen door de Ledenvergadering gedelegeerd naar afzonderlijke commissies of groepen, waaronder de communicatie en evenementen.

Tot de reguliere activiteiten behoren:
Eredienst
Onderwijs
Sociale activiteiten
Outreach
Interreligieuze activiteiten
Dialoog met de samenleving
Contacten met de Resonansgroep Katholieke Kerk – Jodendom
Contacten met de Stichting Christenen voor Israël
Contacten met de Neocatechumenale Weg

Link: www.joodsmaastricht.nl

G.  Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het werk van de gemeente (of het gemeente-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de rabbijn of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, synagogediensten worden gehouden en ook andere religieuze activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H.   Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Rekening Rekening
2021 2020
baten
Opbrengsten uit bezittingen
Bijdragen Gemeenteleden 29.087 35.186
Subsidies en overige bijdragen van derden 74.955 46.073
Stichting tot Steun van NIHS-Limburg 0 4.450
Opbrengsten Kiddushim en Shabbatons 6.197 7.144
overige baten -26.915 5.088
Totaal baten 83.324 97.940
lasten
Bestedingen pastoraat, Syn.diensten, onderwijs 54.472 67.965
Bijdragen aan andere organen binnen het kerkgenootschap 0 0
Lasten kerkelijke gebouwen (incl. afschrijving) 4.111 2.421
Salarissen (niet-relig. Functionarissen) 0 0
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente 8.137 3.916
Lasten overige eigendommen en inventarissen 386 207
Totaal lasten 67.106 74.509
Resultaat (baten – lasten) 16.218 23.431

Toelichting:
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de leden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de Joodse Gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Joodse Gemeenten ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (synagoge)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, zorg en religieus onderricht inclusief de daar mee gemoeid zijnde personeelskosten en aan de organisatie van religieuze activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de bezittingen, benodigd voor het houden van de synagogediensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het regionaal en/of landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de bezittingen.

Reacties zijn gesloten.