NIK Anbi

A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap
Telefoonnummer (facultatief): 020-301 8484
RSIN/Fiscaal nummer: 2560938
Website adres: www.nik.nl
E-mail: info@nik.nl
Postadres: Postbus 7967
Postcode: 1081 BT
Plaats: Amsterdam

Het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap is de organisatie van Joodse Gemeenten in Nederland, behorend bij het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap. In het reglement van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap staat in artikel 1 “Het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap bestaat uit: de Joden, woonachtig in Nederland, die lid zijn van en als zodanig ingedeeld zijn in kerkelijke gemeenten, behorende tot het Kerkgenootschap.”

Het NIK is een kerkgenootschap als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk Wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

De reglementen van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap bevatten o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en arbitrage. Het reglement is te vinden op de website van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap.

Het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen.

B.   Samenstelling bestuur

Het bestuur van het kerkgenootschap ligt bij het Algemeen Bestuur, Centrale Commissie genaamd. Dit bestuur telt 23 leden en 12 plaatsvervangende leden. De leden worden gekozen door de Ressortale Raden. Het Algemeen Bestuur kiest uit haar midden het Dagelijks Bestuur, Permanente Commissie genaamd. De Permanente Commissie telt 5 of 7 leden.

De Permanente Commissie heeft een penningmeester. De penningmeester heeft tot taak de financiële middelen van het kerkgenootschap te beheren. De Permanente Commissie draagt gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor het beheer van de financiële en andere middelen van het kerkgenootschap. De Permanente Commissie legt verantwoording af aan de Centrale Commissie, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.

C.   Doelstelling/visie

De doelstelling van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap, inclusief haar zelfstandige onderdelen vormt: het belijden van het geloof in de Ene Eeuwige G’d van Israel en het uitvoeren van de gestelde G’ddelijke voorschriften. Dit belijden en dit uitvoeren staan aan de basis van haar structuur en haar organisatie.

Tot haar visie rekent het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap, inclusief haar zelfstandige onderdelen: werkzaam te zijn aan het versterken van de joodse identiteit, het bewaren en uitdragen van joodse waarden en het aldus bijdragen aan het bouwen aan een betere wereld.

D.   Beleidsplan

Het beleidsplan van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap, inclusief haar zelfstandige onderdelen, is voor het laatst vastgesteld in de vergadering van de Centrale Commissie van het  Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap op 28 juni 2014 en kunt u vinden via deze link: Beleid NIK 2014-2018.

E.   Beloningsbeleid

Het Kerkgenootschap heeft personeel in dienst. De beloning vindt plaats conform het loongebouw van de Protestantse Kerk in Nederland.

Personen in bestuurlijke posities zoals leden van de Permanente Commissie en leden van de Centrale Commissie en overige commissie- of collegeleden, ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte kosten kunnen worden vergoed.

F.   Verslag Activiteiten

De Permanente Commissie heeft de algemene verantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende Joodse gemeenschap. Het voorziet in ondersteuning van de lokale Joodse Gemeenten en bevordert in het bijzonder het Joodse onderwijs in het land. Daarnaast reguleert het voorzieningen ten behoeve van de Joodse gemeenschap.

Tot de reguliere activiteiten behoren:
Het bieden van geestelijke leiding aan de Joodse Gemeenschap.
Het ontwikkelen van onderwijsmaterialen en – methoden.
Het bevorderen van het Joodse jeugdwerk.
Het ontplooien van activiteiten op het gebied van Outreach.
Het bevorderen van de eredienst door middel van het uitgeven van liturgische boeken en de Joodse agenda.
De zorg voor Joodse begraafplaatsen in Nederland.

Interreligieuze activiteiten.
Dialoog met de samenleving en vertegenwoordiging of doen vertegenwoordigen van de Joodse gemeenschap bij de overheid.

G.   Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het werk van het kerkgenootschap vertoont een grote mate van continuïteit: De taken zijn voor langere tijd gedefinieerd. In de huidige bestuursperiode wordt in het bijzonder extra aandacht geschonken aan het bereiken van niet-gebonden Joden (outreach)

In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H.   Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Baten en Lasten      
       
  begroting rekening rekening
  2022 2021  2019
       
baten  €  €  €
       
 Opbrengsten uit bezittingen 185.200  243.600 185.900
 Bijdragen gemeenten 27.000 27.400 30.200
 Subsidies en overige bijdragen van derden 268.600 376.800 339.200
Totaal baten 480.800 647.800 555.3000
       
lasten      
        
 Bestedingen rabbinale en religieuze functionarissen 239.900 198.000 158.400
 Bestedingen  onderwijs en (outreach)activiteiten 121.300 254.800 136.100
 Bijdragen aan andere organen binnen en buiten het kerkgenootschap 29.300 27.700 26.800
 Salarissen (niet-relig. functionarissen) 233.700 218.300 219.100
 Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente 152.200 150.400 125.100
 Lasten overige eigendommen en inventarissen 500 300 900
Totaal lasten 776.900 849.500 666.400
       
Resultaat (baten – lasten) -/- 296.100 -/- 201.700 -/- 111.100

Toelichting

Kerkgenootschappen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de Joodse Gemeenten wordt elk jaar gevraagd om een bijdrage naar rato van het ledental van de Joodse Gemeente.

Het kerkgenootschap bezit ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van het kerkgenootschap.

Het Kerkgenootschap ontvangt geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale gebouwen op Joodse Begraafplaatsen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan voorzieningen op het gebied van Joodse Onderwijs, Outreach, Jeugdwerk en onderhoud van begraafplaatsen, inclusief de daar mee gemoeid zijnde personeelskosten en aan de organisatie van religieuze activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie (overig personeel, vrijwilligers) en aan het in stand houden van het regionaal en/of landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de bezittingen.

Reacties zijn gesloten.