Stichting Mitswatenoe

A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Stichting Mitswatenoe
RSIN/Fiscaal nummer: 814516683

Het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de stichting Mitswatenoe.

B.   Samenstelling bestuur 

Het bestuur van de stichting bestaat uit twee personen welke zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder aansluitnummer 41211424.

Het bestuur heeft een penningmeester. De penningmeester heeft tot taak de financiële middelen van de stichting te beheren. Het Bestuur draagt gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor het beheer van de financiële en andere middelen van de stichting.

C.   Doelstelling/visie

De doelstelling van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap, inclusief haar zelfstandige onderdelen vormt: het belijden van het geloof in de Ene Eeuwige G’d van Israel en het uitvoeren van de gestelde G’ddelijke voorschriften. Dit belijden en dit uitvoeren staan aan de basis van haar structuur en haar organisatie.

Tot haar visie rekent het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap, inclusief haar zelfstandige onderdelen: werkzaam te zijn aan het versterken van de joodse identiteit, het bewaren en uitdragen van joodse waarden en het aldus bijdragen aan het bouwen aan een betere wereld.

De stichting heeft ten doel:
a. het verspreiden van de waarden van de Thora en het bevorderen van het doen van mitswoth;
b. het leveren van bijdragen aan instanties, activiteiten en rechtspersonen die het doel onder a. genoemd nastreven.

D.   Beleidsplan

Het beleidsplan van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap, inclusief haar zelfstandige onderdelen, is voor het laatst vastgesteld in de vergadering van de Centrale Commissie van het  Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap op 28 juni 2014 en kunt u vinden via deze link: Beleid NIK 2014-2018

E.   Beloningsbeleid

De stichting heeft geen personeel in dienst.
Leden van het bestuur van de stichting ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte kosten kunnen worden vergoed.

F.   Verslag Activiteiten

 

G.   Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren.

H.  Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Bijgaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

   begroting  rekening rekening
  2022 2021 2020
 
baten      
       
 Opbrengsten uit activiteiten  €      100  €    5.100  €    2.900
       
Totaal baten  €      100  €    5.100  €    2.900
       
lasten      
               
 Bankkosten   €     100  €       105  €       104
Activiteiten   €         0  €    5.000  €    2.700
Totaal lasten   €     100  €    5.105  €    2.804
       
Resultaat (baten – lasten)  €        0

 €     -/-5

 €        96

Reacties zijn gesloten.