Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Visie en beleidsdoelen

Het NIK is gebaseerd op Tora, Traditie en Tolerantie. Het NIK is Tora-getrouw. Het vat Traditie op als Tora im Derech Erets, het onder deelneming aan het leven in de hedendaagse maatschappij beleven van het jodendom overeenkomstig de Joodse wet (Halacha). Met Tolerantie streeft het NIK een organisatie na waarin iedere halachische Jood, onafhankelijk van het al dan niet volledig nakomen van de godsdienstige voorschriften, gelijke rechten heeft en zich thuis kan voelen.

Het NIK is een centrale, landelijke organisatie die het joodse leven en de Joodse religieuze infrastructuur in Nederland faciliteert en bevordert.

Beleidsplan NIK 2023-2028

 

Structuur

Het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap is een kerkgenootschap in de zin van artikel 2 lid 1 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek: “Kerkgenootschappen alsmede hun zelfstandige onderdelen en lichamen waarin zij zijn verenigd, bezitten rechtspersoonlijkheid”.

Het kerkgenootschap heeft natuurlijke personen zoals gedefinieerd in artikel 1 van het NIK-Reglement als haar leden en heeft de gezamenlijke verering van Opperwezen tot doel. De leden zijn ingedeeld in Joodse Gemeenten (kehillot, enkelvoud: kehilla). De Joodse Gemeenten zijn ingedeeld in ressorten. Joodse Gemeenten en ressorten zijn zelfstandige onderdelen van het kerkgenootschap.

 

Waar staat het NIK?

Het NIK is gebaseerd op Tora, Traditie en Tolerantie. Het NIK is Tora-getrouw. Het vat traditie op als Tora im Derech Erets, het onder deelneming aan het leven in de hedendaagse maatschappij beleven van het jodendom overeenkomstig de halacha. Tolerantie houdt in oprechte verdraagzaamheid jegens andersdenkenden. Het NIK streeft een organisatie na waarin iedere Jood die op basis van de halacha tot het Joodse volk behoort, onafhankelijk of hij volledig of in mindere mate godsdienstige voorschriften nakomt, gelijke rechten heeft en zich thuis kan voelen. Bron: NIK-jaarverslag 1993.

 

Visie

NIK is een centrale, landelijke organisatie die het Joodse leven en de Joodse religieuze infrastructuur in Nederland faciliteert en bevordert.

• NIK betrekt Joden bij hun Jodendom

• NIK faciliteert Joden in het kunnen beleven van hun Jodendom

• NIK verzorgt de Joodse presentie

maar laat de kehillot verder geheel vrij in de wijze waarop ze het dagelijkse Joodse leven in hun kehilla inrichten met als motto decentraal als het kan, centraal als het moet.

 

Visie geconcretiseerd

Het NIK streef naar het bevorderen van het Jodendom in Nederland door middel van onder andere het bieden van religieuze diensten en activiteiten, het vertegenwoordigen van de Joodse gemeenschap en het bevorderen van interreligieuze en interculturele dialoog en begrip. Daarnaast streeft het NIK ernaar om de Joodse identiteit en waarden te behouden en door te geven aan toekomstige generaties. Het NIK houdt zich aan de Halacha, de Joodse wetgeving, en probeert deze op een relevante manier toe te passen in de hedendaagse samenleving.

 

Taakgebieden

Het NIK ziet voor zichzelf, in nauwe relatie tot de zelfstandige onderdelen, in deze beleidsperiode drie taakgebieden:

  • Het besturen van het kerkgenootschap en de uitoefening van de bestuurlijke taken, waartoe behoren de bestuursorganen van het centrale NIK en de bestuursorganen van de Joodse Gemeenten en ressorten, en het toezien op het voorzien in hun huishouding door ressorten en gemeenten.
  • Het NIK is een waardengemeenschap met leden met dezelfde gedeelde waarden. Op basis hiervan werkt het centrale NIK ter ondersteuning van het Joodse leven, zoals dat tot uitvoering komt in de Joodse Gemeenten en ter behartiging van de belangen van Joden die het Joodse leven willen leven. De Joodse religie is niet slechts een geloof maar ook en bovenal een levensbeschouwing die vraagt om de uitvoering of het nalaten van bepaalde gedragingen (mitswot of verplichtingen). Daarnaast is het zo dat om als Jood deze voorschriften ten volle te kunnen vervullen het noodzakelijk is dit (deels) in gemeenschap met anderen te doen. Die gemeenschap is in de regel de kehilla.
  • Het NIK beoogt de Joden in Nederland te bedienen in het kunnen uitvoeren van hun Joods-religieuze verplichtingen. Daarbij gaat het erom, om in een maatschappij waar zich in snel tempo grote veranderingen voordoen, de uitvoering van de eeuwenoude mitswot voort te kunnen zetten en te kunnen blijven inpassen.
  • Het NIK beoogt in de beleidsperiode 2023-2028 om:
  • Joden te bereiken en in kehilla-verband te bundelen
  • Joden te ondersteunen in hun Joodse leven
  • middelen te ontwikkelen en aan te reiken om Joodse kennis te vergaren en toe te passen
  • Joods-religieuze belangen te behartigen
  • te participeren in dialoog en samenwerking met andere kerkgenootschappen en geloofsgemeenschappen.